♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

در ناگهانِ باغچه
آفتابگردانی شُکفت وُ
دیدم: نورِ خدا بود

رها فلاحی