♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

آه، خوشبختی
خوشبختی…
آدرسِ خانه‌ام را بدهم؟

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)