*0*0*0*0*0*0*0*

یه عمر در انتظاری تا بیابی آن را که
درکت کند… تورا همان گونه که هستی بپذیرد
و عاقبت درمیابی که او از همان آغاز”خودت” بوده ای

*0*0*0*0*0*0*0*

ريچارد باخ