user_send_photo_psot

@~@~@~@~@~@

در مدرسه از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی؟

پاسخ دادم: خوشحال

گفتند: سوال را درست متوجه نشدی

گفتم: شما زندگی را درست متوجه نشده اید

@~@~@~@~@~@

جان لنون