♥♥.♥♥♥.♥♥♥

انگار قبل از آمدنت تُو را دوست داشتم
انگار تُو را دَر جایی و دَر جهانی دیگر دیده بودم
انگار همه‌ی آن چیزهایی را که دوست داشتم را می‌دانستی و همه‌ی آن‌ها را دَر تُو می‌دیدم…انگار تمامِ رؤیاهایم تِکه تِکه به هم چسبیده بود و آرزویی را که دَر دلم داشتم با حضورِ تُو بَرآورده شد! همه چیز قبل از آمدنت شروع شده بود. دوست‌داشتنت بهانه بود! مَن از قبل عاشقت بودم