*********◄►*********

برای عاشق شدن باید کسی را انتخاب کنی که همیشه به تو شبیه یک معجزه نگاه کند

فریدا کالو