تکامل گفتگوی دخدر پسرا :))

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

 

سال ۱۳۶۰

پسر : سلام آبجی حال شما خوبه
دخدر: علیک سلام برادر به مرحمت شما خوبم

سال ۱۳۷۰

پسر: سلام مریم خانوم خوبی شما
دخدر: سلام رامین جان ممنون شما چطوری

سال ۱۳۸۰

پسر: سلام خانومی خوبی
دخدر: ممنونم عزیزم تو خوبی عشقم

سال ۱۳۸5

پسر:سلام یانگوم من :))
دخدر:س عسیسم مرسی ممنونم عقشم

سال ۱۳۹۰

پسر: سلام خوشکلم کوشی نیستی نکنه خوردی به پیسی خخخخ
دخدر:چطول متولی عجقم نیتی من دتنگتم

سال ۱۳۹۱

پسر: سلام موستانگ من :))
دخدر:س چطولی عجقم قمقملی قابولی دیده منو دود ندالی بقولم :))

سال ۱۳۹۴

پسر:سلام عشقم
دخدر: هنتقن تخهرتهخ هعترهتث خحنحخر

سال ۱۳۹۶

پسر: سلام عشقم
دخدر

中航网群. 中国航空集团公司, 中国航空(集团) … 公司, 中国航

سال ۱۴۰۰

پسر: در حال شلیک آر پی جی
دخدر

การรถไฟแห่งประเทศไทย f

بونگ(منفجر شد)