►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

اگر مدت‌ها بعد
کسی سراغت را از من گرفت
آرام دستم را روی قلبم میگذارم
و میگویم جایش امن است