♦♦—————♦♦

آدمهایی که ما را رنج میدهند
خیلی اوقات رنج کشیده‌هایی هستند که از زخمهای خودشان نتوانسته‌اند عبور کنند…

اروین دیالوم