o*o*o*o*o*o*o*o

سقراط می گوید در زندگی ما چه تاثیری دارد که بدانیم فاصله خورشید از زمین چقدر است؟
یا خورشید از کل زمین بزرگتر است ؟ چنین شناختی کوچکترین اثری در رفتار ما نمی تواند داشته باشد

آنچه نیاز داریم بدانیم این است که در زندگی چه راهی را پیش بگیریم ؛مسائل حیاتی برای ما چیزهایی است از قبیل : نیکی چیست؟
حق چیست؟
عدالت چیست؟
جواب این پرسشهاست که در نحوه زندگی ما تاثیر شایان می گذارد

سرگذشت‌فلسفه
برایان‌مگی