♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

زندگی خیلی کوتاه است
قوانین را کنار بگذار
بدی ها را ببخش
آهسته و طولانی ببوس
یک عاشقِ واقعی باش
تا میتوانی بخند
و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده
پشیمان نشو

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥
مارک تواین