..♥♥………………

روزگار صحنه ی عجیبی است

زیبا باشی به کور میرسی
خوش صدا باشی به کر میرسی
عاشق باشی به سنگ میرسی

اکثر اوقات بهترین ها،گیر بی لیاقت ها میفتن