• خندانکس
فال آنلاین

سال نو مبارک

❤ الهی خنده ات همچون بهار و دلت آزاد ز غم ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

love sms

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ …
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ …
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺍﺳﺖ …
ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﻣﺎ ﻓﺮﻕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ …
ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺭﻡ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ …
ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰﺩﯾﮑﻢ …

ﺧﯿﺎﻟﺖ …
ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺕ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯿﺴﺖ …
ﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ …
ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﮥ ﺩﯾﮕﺮ …

ﺣﺴﺎﺩﺕ ﯾﺎ ﺧﺴﺎﺳﺖ ؟
ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭ ،
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻝ ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﯽ …

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺮﺩ مرد ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻔﺖ :
ﭘﺪﺭﺟﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻪ …

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺯﻧﮓ ﻧﻤﯽ زنند :(

ﺗﯿﺮ ﮐﻤﺎﻧﺖ ﺭﻭ ﺑﮑﺶ ﺑﺎﻧﻮ ! … ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﺮﺩ …

ﺭﺍﻫﻲ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻢ ! ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ …
ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ …
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ …

ﺗﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ …
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ …
ﮐﮑم ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺰﺩ ﺩﯾﮕﺮ …

ﺣﺎﻻ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﮕﻮ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ :)

ﺗﻤــﺎﻡ ﺷــــــــﺪ! …
ﺑﻪ ﺯﺍﻧـــــــﻮ اﻓﺘـــــــﺎﺩﻡ! …
ﻣﮕــــﺮ ﺗــاﮐـــﯽ میشــــﺪ, رﻓﺘﻨـــﺖ ﺭﺍ ﺩﯾـــﺪ و ﻭﺍﯾﺴﺘـــــﺎﺩ !؟

۱۲ ◄ گلیلی لی لی لی

تسلیت

ﺧﺘﻢ ﺭُﺳُﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻔﺮ
ﺟﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎﻥ ﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻔﺮ
ﺭﯾﺰﯾﺪ ﺧﻮﻥ ﺯ ﺩﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺻﻔﺮ
ﮐﺰ ﭘﯿﮑﺮ ﻭﺟﻮﺩ، ﺭﻭﺍﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻔﺮ
ﺭﺣﻠﺖ ﻧﺒﯽ ﺭﺣﻤﺖ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ.

:'( :'( :'(

ﺭﻭﺯ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻣﺤﻦ ﺍﺳﺖ، ﺭﺧﺖ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺍﺳﺖ
ﻫﻤﮕﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺰﺍﯼ ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺟﺰﺍ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺩﺭ ﻭﻃﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﮐﺮﯾﻢ ﺁﻝ ﻃﺎﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ.

:'( :'( :'(

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺯﻫﺮ ﻣﺄﻣﻮﻥ، ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﺭﺿﺎ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺣﺠﺮﮤ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ، ﻣﯽﺯﺩ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ
ﮔﻪ، ﺟﻮﺍﺩﺵ ﺭﺍ، ﮔﻬﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ، ﺭﺍ ﻣﯽﺯﺩ
ﺻﺪﺍ
ﺩﺍﻍ ﺍﻭ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺤﺸﺮ، ﺑﺮ ﺩﻝ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻣﺎﺳﺖ
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ .ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ

۸ ◄ پرچم بالاس پهلوون

مرد =ﺧﻮﺍﺏ+ﺧﻮﺭﺍﮎ+ﮐﺎﺭ+ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺍﻻﻍ=ﺧﻮﺍﺏ+ﺧﻮﺭﺍﮎ+ﮐﺎﺭ

ﭘﺲ:
ﻣﺮﺩ=ﺍﻻﻍ+ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺩﺭﻧﺘﯿﺠﻪ:

ﻣﺮﺩ-ﺩﺭﺁﻣﺪ=ﺍﻻﻍ

****

ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺪﻩ ﺍﻝ
error
۴۰۴ not found
No Image

****

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﭘﺴﺮﺭﻭﺩﯾﺪﻡ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺵ
ﻧﺦ …
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ:ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ
ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺗﻮ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﻭﺍﺳﻪ شوﻫﺮﺕ!!!!!!!!!
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﺪﻭﻡ
ﺍﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ میری؟؟؟؟؟؟؟؟

****

ﺍﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ : ﺩﺍﺩاﺵ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﯿﺒﯿﻞ ﻫﺎﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﺪﻟﻰ ﺑﺰﻧﻢ!؟

ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ : ﻋﺴﯿﺴﻢ! ﺍﺑﺮﻭ ﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﻫﺸﺘﻰ براﺩﺭﻡ ﯾﺎ ﺷﯿﻄﻮﻧﻰ؟

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ : وﺍﻯ ﻧﺎﻧﺎﺳﺴﺴﺲ! ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮﻡ! ﻣﯿﮏ ﺍﭖ ﺧﻠﯿﺠﯽ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﺰﻧﻢ ﯾﺎ ﻻﯾﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﻰ؟ :D ^_^

****
ادامه مطلب

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

ف867

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست
و دلم بس تنگ است
باز هم می‌خندم
آنقدر می‌خندم که غم از روی رود
زندگی باید کرد
گاه با یک گل سرخ
گاه با یک دل تنگ
گاه باید رویید در پس این باران
گاه باید خندید بر غمی بی‌پایان
.
ادامه مطلب

۵ ◄ افینا اینم پنجمیش

ﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺯﯼ نکردیم.

ﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ:

ﮐﻮﺭﻧﻮﻣﻨﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ ﺑﻮﺩ. ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺳﺐ ﻭ ﻓﯿﻞ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﻔﺲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ …
ادامه مطلب

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست
چهارتا دوستت دارم ♥

چهارتا دوستت دارم ♥

:آدمهایی که این جمله رو می شنون خوشبخت ترین آدمها هستند
“عیب نداره با هم درستش می کنیم”
.
 
.
مهربانـــم
شرمنــده ام
کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم
امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را “پست” کردم
… و غریبه هــا “لایک” زدند
… کــاش می توانستم
صدای تــو را بنویسم
.

.
امشب دلم هوای آن کافه را کرده
که چایش از مهر تو
و قندش محبت تو باشد
و تنها مشتری کافه من باشم
.
شکلک های شباهنگShabahang
.
عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود
عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود
شرط می بندم زمانی که نه زود است و نه دیر
مهربانی حاکم کل مناطق می شود
.

.
مهربانی باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها باید دید
مهربانم مگذار لحظه ای روزنه پنجره ها بسته شود

ادامه مطلب

۵ ◄ افینا اینم پنجمیش
  • 7
  • 2,639
  • 3,499
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
وصف تو

بلقیس
دیدی که چِها کردی

شیخ المریض
کاش

tokhs girl
نظرتو بگو

فندوق
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها