• خندانکس
فال آنلاین

❤ نگذاریم لبت ، هرگز به خشکسالی رود ❤

😍 چون از برایت هر دمی دعای خندیدن کنیم 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • قرش بده و قرش بده
    پس بیا وسط قرش بده

kafe sheer

ﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﻮﻧﻪ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺎﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﺯﺍﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﻫﻢ ﺍﺯﯾﻦ ﻫﺮﺯﻩ ﻋﻠﻒﻫﺎﯼ ﭼﻤﻦ ﺑﯿﺰﺍﺭﻡ
من ﺯ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺧﺎﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﻫﻤﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺳﭙﯿﺪﺍﺭ ﺭﻭﻡ
ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺗﺒﺮﺩﺍﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﺍﯼ ﺻﺒﺎ! ﺑﮕﺬﺭ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺮﺩ ﺗﺒﺮﺩﺍﺭ ﺑﮕﻮ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﻋﻤﻖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﯾﺎﺑﯿﺪ
ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺁﯾﻨﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﺁﻩ، ﺍﯼ ﮔﺮﻣﯽ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻦ
ﺑﯽﺗﻮ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺭﺩﯾﻒ ﻏﺰﻟﻢ تکرﺍﺭﯾﺴﺖ …
ﺁﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﻫﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ …

* ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ *

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮﺍ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﻥ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ …

ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﺳﺖ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻢ . . . ﻧﺸﺪ، ﺩﺭﺩ مرا . . .

ﻏﻨﭽﻪ ﺍﯼ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﻏﯿﺮ ﻟﯿﻼ ﺭﻧﺞ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﺴﯽ …

ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﯾﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺍﯼ ﮔﻠﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺤﻮﺕ ﺷﺪ ﻣﺮﺍ تحقیر کرد …

ﺣﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍ ﺧﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺣﺮﻑ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﻤﺪﺭﺩ نیست …

ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮﺭﺍ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺣﺮﻑ ﺩﮐﺘﺮﻫﺎ ﻗﺒﻮﻝ ، ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﻭﻟﯽ …

ﺣﺮﻑ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺗﻨﺸﻪ ﯼ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺍﻡ …

ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍ، ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

khengoolestan_daftar sheer

3 ◄ شد سه تا هوورا هوورا
هجده ساله

Khalijefars13
فاطمیه

Khalijefars13
آدم بیکار😀✌

چیٺی چیٺی
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها