• پیامک
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • لذت ببر ، نظر بده

happy joke

+ ﺁﻗﺎ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﭼﯿﮑﺎﺭﻩ ﻫﺴﺘﻦ؟ بسته جوکها  خنگولستان

_ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﺶ بسته جوکها  خنگولستان

+ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ . . . ﺳﭙﺎﻩ ﯾﺎ ﺍﺭﺗﺶ؟ بسته جوکها  خنگولستان

_ ﮐﻠﺶ ﺁﻑ ﮐﻠﻨﺰ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

+ ﺟﺎﻥ؟ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

_ ﮐﻠﺶ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻠﺶ، ﺍﺗﮏ ﻣﯿﺰﻧﻪ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺍﺯ ﻧـﻈﺮ ﻣـﻦ ﻫـﻤﻪ ﺩﯾـﻮﻭﻧﻪ ﺍَﻥ
ﻓﻘـﻂ اونایی ﮐـﻪ ﺗـﻮ تیماﺭﺳـﺘﺎﻧـﻦ ﻟـﻮ ﺭﻓﺘـﻦ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺴﺘﺎ … بسته جوکها  خنگولستان

ﺧﻮﺍﻫﺸﻦ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺍﺳﻢ ﻋﻮﺽ ﻧﮑﻨﯿﺪ!
ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﯿﺘﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻻﻥ ﮔﻤﺶ ﮐﺮﺩﻡ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺳﺎﻋﺖ ۵ ﺻﺒﺢ ﺑﺮﺍﻡ اس و مس ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻤﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ :

ﻗﺎﻟﯿﺸﻮﯾﯽ ﺷﺮﺑﺖ ﺍﻭﻏﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ندﺍﺭﺩ !

ﺍﻧﻘﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﻧﮕﻮ !!! ﺁﺧﻪ ﻫﻤﺶ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻡ :))

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

من موندم اگ روز قیامت … نامه اعمال خوبمو بدن دست راستم … ! نامه اعمال بدمو بدن دست چپم … !
بعد اونوقت گوشیمو چکا کنم بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

۹ ◄ لایک کن و فرار کن

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ بسته جوکها  خنگولستان
.
.
.

ﻣﺸﮑﻞ ﺍﯾﻨﺠﺎﺱ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻡ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

اعتراف میکنم اولین بار که جزومو دادم به یکی از پسرای همکلاسیم ، وقتی آورد بهم داد تا ۵ دقیقه داشتم توی جزوم دنباله شمارش میگشتم بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
« از دفتر چه خاطرات یک دختر ترشیده »

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

یک ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﻪ ﯾﺎﺩﻣﻪ ﻧﻪ ﻣﻬﻢ، یک ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
ﻭﻟﯽ ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﻑ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯﺵ ﺗﻮ ﺫهنم ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻭﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪهى، ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ. :)))))

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

دیشب رفتم رستوران ؛ ۴۰۰ هزار پول غذام شده بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

صبح نشستم بالاى سر عَ*م اینقد گریه کردم بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
میخاستم بغلش کنم مامانم نزاشت بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

تصمیم داشتم برا عید همتونو دعوت کنم کافی شاپ یا رستوران … بعد با خودم گفتم به یه چیزی دعوتتون کنم که سودی هم واستون داشته باشه … شام و کافی شاپ که فقط چاقتون میکنه و برای سلامتی هم ضرر داره …

تصمیم گرفتم ؛ شما رو به ایمان و تقوا و عمل صالح دعوت کنم … باشد که رستگار شوید! :)))

۷ ◄ هفتا دوشتت دارم

ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﺯ برﮔﻪ ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎﺩﺵ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﺎﺯﯼ میکرﺩﯾﻢ …

ﺧﺐ ﺑﯿﺸﻌﻮﻭﻭﺭ ﻣﯿﺪﻭﻥ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﯿﺲ ﺍﻭﻧﺠﺎ نباﺷﻪ؛ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻦ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺧﺎﺭﺟﯿﺎ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
.
.
.
ﮐﻪ ﺧﺎﺭﺟﯿﺸﻮﻥ ﻣﺎییم بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﻭﻧﯽ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ، ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﻪ ﺑﺮﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﯿﺪ خوﺩﺗﻮ ﻧﻮ ﻧﻮﺍﺭ ﮐﻦ بسته جوکها  خنگولستان

ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﺍﯾﻨﻪ ﺑﺮﻡ ﻧﻮﺍﺭ ﺗﻔﻠﻮﻥ ﺑﺨﺮﻡ ﺑﭙﯿﭽﻢ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩ بسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﻳﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺩﻭﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﻃﻦ ﺑﻪ ﻭﻃﻨﺶ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ … ﺍﺯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪ، ﺳﺎﻛﺸﻮ ﺯﻣﻴﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﺠﺪﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻙ
ﻭﻃﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﻴﺪ … ﺳﺮﺷﻮ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﺩﻳﺪ ساﻛﺶ ﻧﻴﺴﺖ …

ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﺳﻢ ﭘﯿﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﮐﻪ
.
.
.
ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻳﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ دﺍﺩﯾﻢ یه ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﺑﺨﻮﺍﺏ
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺪﺑﺨﺖ بسته جوکها  خنگولستان

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺪﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ … ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺘﻮﻥ ﺑﮕﯿﺪ ﭘﻮﻝ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ … ﺑﺨﺪﺍ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ ﺍﺳﺎﺳﯽ ، ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﻣﺤﻮ ﻣﯿﺸﻦ …

بسته جوکها  خنگولستان

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﻡ ﮐﻪ ﯾﻮﺍﺵ ﺑﺨﻮﺭﯾﻨﺶ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺍﯾﻨﺎ ﺳﺨﺘﯿﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستان

بچه ها سال داره تموم میشه اگه یه موقع حرفی زدم که ناراحت شدید …
.
.
.
بگید چی بوده تا دوباره بگم جیگرم حال بیاد بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستان

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﮐﯿـﺴﻪ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
.
.
.
ﺩﻭ ﮐﯿﺴـــﻪ ﺧﻮﻥ ﺑﻬﻢ ﺯﺩﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش ﺑﯿﺎﻡ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
ﯾﺎﺭﻭ ﮔﻔـــﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍﺕ ﻧﺸﻪ ﻋﻮﺿﯽ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

ﯾﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﻓﮏ ﮐﻦ ﭘﺴﺮﺍ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺑﭙﻮﺷﻦ :
.
.
.
ﭘﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺚ ﮐﯿﻮﯼ :)))
ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﭘﺸﻤﮏ ﺣﺎﺝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﭖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﮔﻪ ﺑﻔﻬﻤﻦ ﺭﭘﺮﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮﻥ ﺭﭖ ﻣﯿﺨﻮﻧﻨﺪ ، ﮐﻠﻦ ﺭﭖ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﻣﯿﺮﻥ ﺳﺮﺍﻍ ﺁﻫﻨﮕﻬﺎﯼ ﺑﻨﺪﺭﯼ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان :D

داغونم مثل یه مشهدی …
.
.
.
که تو بانک برنده شده سفر به مشهد مقدس …
یعنی تا این حد داغونما،نخند بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
اصن موضوع خده دار نیست … بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

لره میگه دیشب داشتم با انجلینا جولی چت میکردم بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
عکساشم مال خودش بود بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
.
.
.
فقط نمیدونم شارژ ایرانسل واس چی میخواس بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

* تور نوروزی شیراز*

همراه با موزیک زنده در تخت جمشید، جشنواره بانوی ایرانی درپاسارگاد و همچنین شب شعر و رقص حافظه همه و همه با پرواز هما و اقامت سه شب و چهار روز در هتل هما …
فقط ۱۵۰۰ ریال

مهلت ثبت نام ۱۰دی ماه ۱۳۵۶ …
.
.
فقط حیف که کمی دیر خبر دار شدیم بسته جوکها  خنگولستان

۳ ◄ شد سه تا هوورا هوورا

ﭘﯿﺎﻡ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﺠﺎﺏ :

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﯾﺪﯼ ﺩﻟﻤﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮐﻮﻓﺘﻪ ست؟
ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﯽ ﺩﻟﻤﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﻭﺳﺖ! بسته جوکها  خنگولستان

“ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺩﻟﻤﻪ ﺑﺎﺵ ﻧﻪ ﮐﻮﻓﺘﻪ ”
ﻧﺨﻨﺪ ﺣﺠﺎﺑﺘﻮ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻦ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻧﺮ ﺍﮔﻪ ﺟﻔﺘﺶ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺸﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺶ چیزی ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﺍﮔﻪ ﺟﻔﺘﺶ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﺍﺑﺪﺍ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻧﮕﺎﻩ نمیکنه؟!؟ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
.
.
.
ﺍﺳﮑﻠﻪ ﺩﯾﮕﻪ … ﻧﺪﯾﺪﯾﻦ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻩ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻧﻘﺪ ﭘﺴﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ …
.
.
.
ﻛﻪ ﺩﻝ ﻣﻨﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺍﮔﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺗﻮ ﭼﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ هفت ﺳﯿﻨﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻩ ، ﮔﻔﺘﻪ :

it should start with “S” , like
Apple

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

اخر ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ …

اﮔﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﯾﺪﯾﻦ ﮎ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻔﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﮔﻪ ﺑﺪﯼ ﺩﯾﺪﯾﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻦ ﻧﺒﯿﻨﯿﻦ بسته جوکها  خنگولستان
ﺍﮔﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﭘﯽ ﺍﻡ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﻻﺑﺪ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ بعضیاتوﻧﻢ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻓﻮﺵ ﺩﺍﺩﻡ ﻣﺸﮑﻠﯿﻪ ؟ بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

دو قانون جدید :

قاﻧﻮﻥ ﺍﻭﻝ : ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺩﯾﺮ ﻧﻤﯿﺸﻪ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻡ : ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪﻡ ﺷﺪ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺍﮔــﻪ ﻣـﯿـﺨـﻮﺍﯾـﺪ ﺁﻣــﺎﺭ یه ﺩﺧـﺘـﺮﻭ ﺩﺭ بـﯿـﺎﺭﯾـﺪ ﮐـﺎﻓـﯿــﻪ ﺑـﻪ ﯾـﮑــﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳـﺘــﺎﺵ ﺑـﮕـﯿـﺪ ﻓـﻠـﺎﻧـﯽ ﺩﺧـﺘـﺮ ﺧـﻮﺑـﯿـﻪ بسته جوکها  خنگولستان
ﺗـﻤـﺎﻡ ﭘـَﺘـﻪ ﻃـﺮﻑ ﻣـﯿـﺮﯾـﺰﻩ ﺭﻭ
ﺁﺏ ﮐﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﮐـﻨـﻪ ﻧـﯿـﺴـﺖ بسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﻳﻤﻮﻥ ﻛﻠﻴﺪ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻴﺘﻮ ﺑﺪﻩ ﺑﻨﺪﺍﺯﻡ ﺗﻮ ﺩﺭﺯ ﺩﺭ زﺑﻮﻧﻪ ﻣﻴﺮﻩ ﻋﻘﺐ ، ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺸﻪ …
.
.
.
ﮔﻔﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎﺍﺍﺍﺍ ؟ ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻱ ﭼﻪ ﺟﺎﻟﺐ ، ﻣﺮﺳﻲ . . . ﻫﻤﺮﺍﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﻟﻲ ” ﻛﺪ ﻣﻠﻴﻤﻮ حفظم ” ^__^

ﻫﻴﭽﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻴﺸﻮ ﺍﺯﺵ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻡ ﻭﻟﻲ ﺟﺎﻱ ﺳﺮﻡ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺿﺮﺑﻪ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﻧﺪ بسته جوکها  خنگولستان

۷ ◄ هفتا دوشتت دارم

ﻫﺮ ﮐﯽ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺖ:
“ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ”
ﺑﺶ ﺑﮕﻮ ﮔﻮﻩ ﻧﺨﻮﺭ …
ﺍﮔﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ بگو بلقیس ﮔﻔﺘﻪ بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ …
ﯾﮑﯽ ﺍﻭﻝ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ یه ﭘﺴﺮ ۲۶ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ …

ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﮔﺮﻓﺘﻢ !! ﺍﮔﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﺟﻮﺍﺑﻤﻮ ﺑﺪﻩ ﺧﯿﻠﯽخیلی ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ!!!

ﻣﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭﻥ ﺑﺨﺪﺍ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

به یارو گفتن بیا فلان شرکت، ۱۵ روز کار ۱۵ روز استراحت ماهی ۴۰۰ هزار تومان …

یارو یه کمی فکر کرد گفت: نمیشه اون ۱۵ روز هم نیام ماهی ۲۰۰ ؟! بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ ﺭﻣﺰ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ بزﺍﺭﯼ” گه نخور ”
.
.
.
ﺍﻻﻥ ۶ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯﻡ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﺭﻣﺰ گوﺷﯿﺖ ﭼﯿﻪ !؟

ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ” ﮔﻪ ﻧﺨﻮﺭ ” بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺭﻓﺘﻢ ﺳﻠﻤﻮﻧﯽ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ ﺯﯾﺮ ﺑﻐﻠﺘﻮ ﺑﺰﻧﻢ بسته جوکها  خنگولستان

۸ ◄ پرچم بالاس پهلوون

ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺯﻥ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﺗﻮ ﺳﻮﭖ ﺧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ … ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ …
ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺳﻮﭖ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺭﻭﯼ ﺯﻥ ﺩﺍﯾﯿﻤﻮ ﮐﻢ ﮐﻨﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﭖ ﺧﺎﻣﻪ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺭﯾﺨﺘﻪ بسته جوکها  خنگولستان

ﺍﯾﻨﺠﺎ بیماﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻻﻧﺒﯿﺎ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﻬﺎﻟﯿﺎ ﺁﯼ ﻻﻭ ﯾﻮ ﻧﻨﻪ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺍﻭﻥ ﮐﯿﻪ ﮐﻪ خوﺷﮕﻠﻪ . . . ﺷﯿﻄﻮﻧﻪ . . . ﺟﺬﺍﺑﻪ . . . ﻫﻤﺘﻮﻧﻢ ﺩﻭسش دﺍﺭﯾﻦ؟؟ .
.
.
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﻣﻨﻢ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺘﻢ “انگری بردز ” ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺖ ، ﯾﻪ سری ﺗﮑﻮﻥ ﺩﺍﺩُ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ ﺁﺧﺮﺷﻢ ﮐﻔﺘﺮ ﺑﺎﺯ
ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍﯼ ﺍﺣﺪ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺳﺒﺰﻩ ﻫﺎﯼ عیدﺷﻮﻧﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣﻦ ﮔﺮﻩ میزنن … بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺍﺯﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻔﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻨﺠﺮﻫﺎﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ … ﺟﻨﮕﻞ ﯾﺎ ﮐﻮﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ… ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﺍﻡ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﻭﺍﺍﻻ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻌﯽ ﺍﻡ ﻣﻦ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﻣﯿﺨﺎﻡ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺴﺎﺯﻡ . . . ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﻟﯿﻼ ﻓـﺮﻭﻫـﺮ ﻭ ﺷﻬـﺮﻩ ﻭ ﻋﻤـﻮﭘـﻮﺭﻧﮓ ﻭ ﺍﻧـﺪﯼ ﻭ ﻋﻤﻮ ﻗﻨﺎﺩﻭ ﺑﺠـﻮﺷـﻮﻧﻢ، ﻋﺼـﺎﺭﻩ شـﻮﻧـﻮ ﺑﮕﯿـﺮﻡ ﺧﻮﺏ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ . . . ﻧﻪ؟؟

ﻻﻣﺼﺐ ﺷﻬﺮﺍﻡ صوﻟﺘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﺑﻤﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺘﻮﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺷﻮﻫﺮﻡ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﮐﺎﺭ ﻓﻨﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ میای ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺩﻭﺵ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟؟ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
هیچی دیگه الان ﺗﻮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﻭﺵ ﺣﻤﻮﻡ
ﻣﯿﺨﺮﯾﻢ ﻻﻣﺼﺐ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ ﮔﺮﻭﻥ

۹ ◄ لایک کن و فرار کن
 • 8
 • 2,869
 • 3,647
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
سنگ و شن

علی اکبر
لیست نمایشنامه ها

شیخ المریض
نکته روانشناسی

شیخ المریض
پسر باس

Maryamtkd
یادمه!

بلقیس
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها