• ترانه خونه
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • دلخوشم با خنده ات
    بخند ، شاد باش ، زندگی کن

hafez

ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ “ ﺣﺎﻓﻆ ” ﻏﺰﻟﺴﺮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍﻥ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ …

ﻭﯼ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻝ 726 ﻫﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ ﺩﺭ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ …

ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻞ ﺩﺭﺱ ﺍﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺩﺑﯽ ﻋﺼﺮ ﭘﺎﯾﻪﺍﯼ ﺭﻓﯿﻊ ﯾﺎﻓﺖ …

ﺧﺎﺻﻪ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻓﻘﻬﯽ ﻭ ﺍﻟﻬﯽ ﻏﻮﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺖ“ ﮔﻮﺗﻪ ” ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺷﺎﻋﺮ ﻭ ﺳﺨﻨﻮﺭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﻭ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﮐﺮﺩ …

ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺰﻟﯿﺎﺕ، ﭼﻨﺪ ﻗﺼﯿﺪﻩ، ﭼﻨﺪ ﻣﺜﻨﻮﯼ، ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ
ﺭﺑﺎﻋﯿﺎﺕ ﺍﺳﺖ …

ﻭﯼ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 792 ﻫﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ
ﺩﺭ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ …

ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ ی ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺯﯾﺎﺭﺗﮕﺎه صاﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺷﻌﺮ و ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ …

* ساقیا … *

ﺳﺎﻗﯿﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﮐﻦ ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠﺴﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﺎﻩ
ﺟﻨﺖ ﻧﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﯿﺶ ﻭ ﻋﺸﺮﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻦ ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻨﻮﯾﺴﺪ ﮔﻨﺎﻩ
ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭﺳﺘﮑﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﺣﺮﯾﻔﺎﻥ ﺑﺎﺍﺩﺏ ﭘﯿﺸﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧﯿﮑﻨﺎﻡ ﻭ ﺻﻒﻧﺸﯿﻨﺎﻥ ﻧﯿﮑﺨﻮﺍﻩ
ﺳﺎﺯ ﭼﻨﮓ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺸﺮﺕ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﯼ ﺭﻗﺺ ﺧﺎﻝ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺩﺍﻧﻪﯼ ﺩﻝ ﺯﻟﻒ ﺳﺎﻗﯽ ﺩﺍﻡ ﺭﺍﻩ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎﻗﯿﺎ ﻋﺸﺮﺕ ﮔﺰﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺳﺎﻏﺮ ﺑﺨﻮﺍﻩ

7 ◄ هفتا دوشتت دارم
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها