• چیستان
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • خر بازی میکنیم
  با انرژی باش

funny news

: کاربرد یا ابوالفضل در ایران :

اصفهان :هنگام ورود مهمان !

اردبیل : هنگام بلند کردن وزنه !

شیراز :موقع سر کار رفتن !

لرستان :بجای ترمز !

قزوین :موقع بستن بند کفش !

تهران :موقع دیدن دختر زیبا!

کرمان :موقع گرون شدن تریاک!

۱۱ ◄ i love u

ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ
ﺭﯾﺨﺘﻤﺶ ﺗﻮ ﻇﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻔﻬﻤﻦ ﺍﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﻦ بسته جوکها  خنگولستان

ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﺮﻡ ﺣﻤﻮﻡ
ﺩﯾﺪﻡ ﻇﺮﻓﺶ ﺧﺎﻟﯿﻪ O_o

ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻡ ﮐﯽ ﺍﯾﻨﻮ ﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ؟؟ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺯﺩ ﺗﻮ ﺳﺮﻡ
ﮔﻔﺖ ﺁﺧﻪ ﮔﺪﺍ ﮐﯽ ﺍﯾﻨﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ؟؟؟ بسته جوکها  خنگولستان

ﺑﺎﻫﺎﺵ شورتمو ﺷﺴﺘم. بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

۱۰ ◄ یوهوهاهاهاهاهاها

ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻦ ﯾﻪ ﺟﻮﮎ ﺑﯽ ﺍﺩﺑﻰ ﺑﮕﻮ …

ﻣﯿﮕﻪ:
ﺩﻭﯾﺪﻡ ﻭﺩﻭﯾﺪﻡ ﺳﺮ ﻛﻮﻫﻰ ﺭﺳﻴﺪﻡ.

ﻣﯿﮕﻦ:ﮐﺠﺎﺵ بی اﺩﺑﻰ ﺑﻮﺩ؟ بسته جوکها  خنگولستان

ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺤﺠﻮﺑﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭ ﯾﻮﺍﺵ ﻣﯿﮕﻪ:
.
.
.
ﭼﻨﺪﺑﺎﺭﺗﻮﺭﺍﻩ ﮔﻮﺯﯾﺪﻡ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻃﺮﻑ ﺗﻮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺠﺮﺩﻯ میخوﺍﺳﺖ دﻧﯿﺎﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻪ.
.
.
.
.
ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺶ؛ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻪ :)))

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ : ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﺳﻨﻤﻪ ﺑﺮﻡ ﯾﭽﯽ ﺑﺨﺮم بخورم بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻦ : ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﺳﻨﻤﻪ ﺑﺮﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﭼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بابام اومد تو اتاق گفت چه غلطی میکنی همش گوشی دستته؟ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

گفتم پدر من بجا گوشی سیگار دستم باشه خوبه؟ بسته جوکها  خنگولستان

نتونست جواب بده رفت بخاری و کم کرد بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

شعر عاشقانه لره به دوست دخترش : در عشق تو سوزیدم / درچشم تو گو#یدم / تا اینکه تو را دیدم دیوانه شدم ر#دم بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

عاشق اون لحظه ای بودم که استادمون حین درس دادن زل میزد تو چشمای من و من در حالی که هیچی نمیفهمیدم سرمو به نشونه ی تأیید تکون میدادم بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

از خاطرات یک داماد :
والا نمیدونم چه حکمتیه بسته جوکها  خنگولستان
قبل از اینکه ازدواج کنی یه دختر خوشگل پیدا نمی کنی بسته جوکها  خنگولستان
بعد تو روز عروسی دخترای خوشگل دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته بسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستان

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

ﺁﻗﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﻮ ﻣﺘﺮﻭ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺮﺩ، ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﮐﻠﻢ خوﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ بسته جوکها  خنگولستان

ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﻢ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﮐﻠﻢ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﻮﺑﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﻠﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﭘﺮﺱ ﺩﺍﻏﻮﻧﯽ ﺍﻡ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﻣﻦ ﺁﻥ ﮔﻠﺒﺮﮒ ﻣﻐﺮﻭﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﺯ ﺑﯽ آﺑﯽ … ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﭘﺎ ﻧﻤﯿﺸﻢ ﺑﺮﻡ ﭘﺎﺭﭺ ﺁﺑﻮ ﺑﯿﺎﺭﻡ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

پسره میگفت:
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ رفیقم بهِﻢ
ﺯنگ زد گفت :
سلام ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ بهم ﯾﻪ کمکی ﮐﻨﯽ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

گفتم : بفرﻣﺎﯾﯿﺪ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

گفت : ﺍﻣﯿﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺍﺱ ﻓﺎﯾﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﺎ اﯾﻔﻮﻥ ﻓﺎﯾﻮ ﮔﻠﺪ ﺍﺱ ؟
ﻓﺮﺩﺍ تولدشه ﻣﻮﻧﺪم ﭼﯽ ﻭﺍسش ﺑﮕﯿﺮم بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
.
.
.
بعد من ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻓلش ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺗﻮ ﺟﯿﺒم ﺟﺎ ﻣﻮند ﺳﺎعت ۳ نصفه شب بهم اس ﺩﺍﺩه فلشو ﭘﯿﭽﻮﻧﺪﯼ ﺩﯾﮕﻪ ؟؟ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
فلشت میکنم بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

اینایی که رنگ پوستشون تیره ست
اینایی که هیچکس دوسشون نداره
اینایی که معمولا شبا از خلوتشون بیرون میزنن …

همینایی که جثه کوچیکی دارن اما خیلیا ازشون میترسن …
اینایی که خدا دوتا بال بهشون داده …
.
.
.
اینا سوسکن ، سریع با یه دمپایی بزنین روشون بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ممداین چادره خوشگله؟

نه علی جان بیاازاین چادر عربیا بگیر!
برادران بسیجی درحال خرید کادوی ولنتاین بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

تا موقع خرید این شعروهم زمزمه میکردن : توپ تانک دسته بیل دختر فقط باسبیل بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

یارو داشته با گوسفندها فوتبال بازی میکرده بهش میگن : چرا با گوسفندها بازی میکنى؟ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

میگه: همچین گوسفند هم نیستند دو-هیچ جلو اند بسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستان

۳ ◄ شد سه تا هوورا هوورا

ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﯾﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻡ …
.
.
.
.

.
.
.
.
.
ﺧﻮﺩﺵ ﺑﯿﺎﺩ ﻣﻨﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺸﻮ
ﻧﯿﺴﺘﻢ بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻓﯿﻖ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻢ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ همیشه ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻢ ﻧﻨﻮﯾﺴﻪ!!!

ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪﯼ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺍﺍﯼ ﺁﺭﻩ ﻣﻨﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﻢ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺑﺰﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺍﻭﻝ ﺑﯿﻬﻮﺷﻢ ﮐﻨﻦ، ﺑﻌﺪ ﺑﺰﻧﻦ!!!!

ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻋﺎﻗﻞ ﺍﻧﺪﺭ ﺍﺳﮑﻞ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺕ ﺑﺎ چی ﻣﺮﯾﻀﺎ ﺭﻭ ﺑﯿﻬﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟!!!!؟
ﺩﻭﺳﺘﻢ: بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺑﺎﺯﻡ ﺩﻭﺳﺘﻢ : بسته جوکها  خنگولستان

ﻣﻦ : بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﻦ ﻓﮏ ﮐﻨﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺋﻪ بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ادامه مطلب

۱۲ ◄ گلیلی لی لی لی

” اﯾﻦ ﻣﮕﻪ ﺍﺻﻦ ﺗﻮﻭ ﺟﺰﻭﻩ ﺑﻮﺩ ” ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻫﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻮد بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﻪ ﻗﻬﻮﻩ پر ﻣﯿﮑﻨﺪ ، نه ﻗﻠﯿﻮﻥ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮ سیگار …

.

.
.
.
.
ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﻮﻭﻭﻭﻭﺩ!!!؟؟؟ … قد ﺑﻠﻨﺪﻩ چشم ﺭﻧﮕﯿﻪ ؟؟؟

ﺍﻭﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﮑﻨﻪ بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺑـﻪ ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﻢ ﻣـﯿـﮕـﻢ : ﻣـﺎﻣـﺎﻥ ﺳـﺮﺗـﻮ ﺍﺯ ﺗـﻮ ﺍﻭﻥ ﮔـﻮﺷـﯽ ﺩﺭﺑـﯿﺎﺭ ﮔﺸـﻨﮕﯽ ﻣﺮﺩﯾـﻢ ﯾـﻪ ﭼـﯿـﺰﯼ ﺩﺭﺱ ﮐـﻦ ﺑـﺨـﻮﺭﯾـﻢ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺩﺍﺩﺍﺷـﻢ : ﺑـﯿـﮓ ﻟـﺎﯾـﮏ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺁﺑـﺠـﯿـﻢ : ﻋـﺎﻟــــﯽ بسته جوکها  خنگولستان

ﺑـﺎﺑـﺎﻡ : ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮐـﭙـﯽ o_0

ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﻢ : ﻏﻠﻂ ﺧـﻮﺭﯼ ﺯﯾـﺎﺩﯼ ﻧـﮑـﻨـﯿﺪ بـﻼﮐﺘﻮﻥ ﻣـﯿـﮑـﻨﻤـﺎ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺩﺍﺷـﺘـﯿـﻢ ﺯﻧـﺪﮔـﯿـﻮﻥ ﺭﻭ ﻣـﯿـﮑـﺮﺩﯾـﻢ
.
.
.
.
ﺗـﺎ ﯾـﻪ ﺍﺯ ﺧـﺪﺍ ﺑـﯽ ﺧـﺒﺮﯼ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﻢ ﮔـﻔـﺖ ﻭﺍﻗـﻌـﺎ ﻭﺍﺗـﺴﺎﭖ ﻧـﺪﺍﺭﯼ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان :

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﭼﺎﻭﻭﺷﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻪ :

ﺍﺯ ﭘﺎ ﻭ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﯼ ﺑﯽﭘﺎ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﺁ

ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻨﻮﻡ :
ﺍَﺳﺒﺎﺭﻭ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﯼ ﺑﯽ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺑﺮﻗﺺ ﺁ بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﻢ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ جوﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ ۷ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟

ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻋﺠﺐ ﺧﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﺻﻔﺤﻪ ۳۲۸ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﮕﻪ :
.
.
.
.
.
ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ﺟﻠﻮﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ نکشتمش شماره ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮﺍﻻﺭﻭ ﻫﻢ
حفظ کرده بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
****
دوستان ویرایشگر برای بست جوکهای کمتر از پنج تا ادامه مطلب قرار ندید که بازدید کننده های صفحه اصلی بتونن راحت بخونن

۹ ◄ لایک کن و فرار کن

ﭘﺴﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﻤﻪ ﺯﻭﺭﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﺰﻧﻦ نشون ﺑﺪﻥ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﻥ !
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﻭﺭ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻥ ﺁﻩ ﺩﺭ ﺑﺴﺎﻁ ﻧﺪﺍﺭﻥ بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

چند وقت پیش دختر همسایه داشت مرغ پاک میکرد بهش میگم چرا اینقد این مرغه چربی داره؟ میگه مرغای ماده معمولا اینجورین بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

اخه مگه مرغ نر هم داریم؟!؟ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

مرغه همون لحظه زنده شد دوباره از خنده غش کرد مرد بسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

اصفهانیه قصاب لر میاره یه گوسفند براش سر ببر،بهش میگه : میخوام برام تیکه تیکش کنی برا کباب،قورمه و دیزی،کله پاچه شم تمیز کن بچها دوس دارن،روده و معدشم بزا کنار میخوام سیرابی بپزم …
پوستشو با خودت نبریا بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان میخوام سجاده درست کنم،پشکلاشم برا باغچه،اشغالاشم برا گربه،با استخوناشم سوپ میپزم.

به اینجا که میرسه لره یه نگاهی به اصفهانیه میندازه و میگه : خو تا نکشتمش صداشم ضبط کن سی زنگ موبایلت بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
بسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺷﻮﺭ ﺍﻭﻗﺎت ﻓﺮﺍﻗﺘﻤﻮ ﺑﺒﺮﻩ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
سراغ دارید؟؟ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان
نه؟ بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

اصفهانیه چهار تا مهمون میره خونش … خانمش چای درست میکنه ولی میبینه شکر ندارند بریزه تو چای !! به خانومش میگه : خانوم،اصی نیمی خواد نگران باشیا … آ … من خودم دوروسش می کونم بسته جوکها  خنگولستان

چای ها رو تلخ میبره جلوی مهمون میذاره میگی : حجی خانومی ما توو یکی از چایا شیکر نریختس ؛ میخوام بیبینیم قسمتی کی میشد دفه بعد بریم خونه اون :)))

هیچی دیگه،هر چهار تایشون چای رو میخورن،هیش کسی هم صداش در نمیاد بسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستانبسته جوکها  خنگولستان

تازه باجناقش برمیگرده میگه چقدر شیرین کردین بسته جوکها  خنگولستان

****
دوستان ویراستار برای پست جوک های کمتر از پنج تا ادامه مطلب قرار ندید میخوام افرادی که میان تو صفحه اصلی بتونن راحت بخونن

۹ ◄ لایک کن و فرار کن
 • 5
 • 1,547
 • 3,371
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
حکمت ۲۱

شیخ المریض
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها