• ترانه خونه
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • لذت ببر ، نظر بده

dpres

ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﯼ … ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻡ
ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻦ … ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻝ

ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ … ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ … ﻣﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ

ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﯼ … ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻡ
ﺗﻮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ … ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ

ﺗﻮ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ … ﻣﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ
ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ … ﻣﻦ ﺍﺯﺍﯾﻨﺠﺎ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ … ﺗﺎ …
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺳﺖ …

ﺧﻮﺩﺑﯿﻨﯽ ﺩﯾﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﺩﺑﯿﻨﯽ ، ﻧﺪﯾﺪﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ …

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ …
ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ …
ﭼﻮﻥ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﻧﺪ …
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ …
ﺭﻧﮕﯽ ﺩﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ …

ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ …
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ …
ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩ …

ﺑﺒﯿﻦ …
ﺑﺮﻭ …
ﺧـــﺐ ؟
ﻣﻦ ﮐﮧ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﻭﺍﯾﺴﺎ …
ﻣﻦ ﮐﮧ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮ …
ﻓﻘﻂ ﺟﻮﺍﺏ یه ﺳﻮﺍﻟﻤﻮ ﺑﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭ …

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍی ﺍﻭﻝ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺩﺳﺖ کی
ﺑﻮﺩ ؟
اخو خیلی ﻗﺸﻨﮓ می ﻧﻮﺷﺖ …

ﺑﺮﻭ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺪﻩ به ﻫﻤﻮﻥ ﺁﺩﻡ …
ﻫﻤﻮﻥ که خیلی ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ ﺑﻮﺩ …
ﻫﻤﻮﻥ که خیلی ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺷﺖ …

ﻫﻤﻮﻥ که ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﺶ ﻣﻨﻮ ﻋﺎﺷﻖ
ﺧﻮﺩﺵ ﮐﺮﺩ …
ﻫﻤﻮﻥ ﮐﮧ ﻧﻤﯿﺬﺍﺷﺖ ﮔﺮﯾﮧ ﮐﻨﻢ …
ﻫﻤﻮﻥ ﮐﮧ ﻭﺍﺳﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩ “ﺑﻮﺩﻧﻢ … ”

ﻣﻦ …
ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻧﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ …
ﺗﻮ …
تویی که ﺍﺷﮑﺎﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲ …
تویی که ﺷﮑﻮﻧﺪﻥ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ شده …

ﺗﻮیی که حالت ازم به هم میخوره … تو …
بــــــﺮﻭ …

ﻭلی ﺑﺪﻭﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺮﺩﻩ …
یه ﺭﻭﺯ …
ﺻﺒﺢ …
ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﻟﺶ ﺧﯿﺲ ﺑﭽﻪ ﺍﺕ ، ﺩﺍﻏﻮﻧﺖ
میکنه …

ﻋــــﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ
ﺗـــــﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ!
ﻭﻗﺘﯽ ﺗـــــــــــــــﻮ
ﺑـــــﻬــــﺘﺮﯾﻦ
ﺍﺗــــﻔـﺎﻕ
ﺯﻧﺪﮔـــﯽ ﺍﻡ ﻫــﺴﺘـــﯽ

7 ◄ هفتا دوشتت دارم
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
شاعرانه !!!

یه دیوونه
مهم اینه

بلقیس
مهربانی

Mehrnaz
معنی دوست داشتن

parsa_rlp پارسا _ روح الله پور
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها