• عاشخونه ها
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • خشتک دریدیم
  هااان !!؟؟

depres

ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﯼ … ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻡ
ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻦ … ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻝ

ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ … ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ … ﻣﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ

ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﯼ … ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻡ
ﺗﻮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ … ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ

ﺗﻮ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ … ﻣﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ
ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ … ﻣﻦ ﺍﺯﺍﯾﻨﺠﺎ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ … ﺗﺎ …
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺳﺖ …

عاشخونه ها  خنگولستان

ﺧﻮﺩﺑﯿﻨﯽ ﺩﯾﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﺩﺑﯿﻨﯽ ، ﻧﺪﯾﺪﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ …

عاشخونه ها  خنگولستان

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ …
ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ …
ﭼﻮﻥ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﻧﺪ …
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ …
ﺭﻧﮕﯽ ﺩﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ …

عاشخونه ها  خنگولستان

ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ …
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ …
ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩ …

عاشخونه ها  خنگولستان

ﺑﺒﯿﻦ …
ﺑﺮﻭ …
ﺧـــﺐ ؟
ﻣﻦ ﮐﮧ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﻭﺍﯾﺴﺎ …
ﻣﻦ ﮐﮧ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮ …
ﻓﻘﻂ ﺟﻮﺍﺏ یه ﺳﻮﺍﻟﻤﻮ ﺑﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭ …

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍی ﺍﻭﻝ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺩﺳﺖ کی
ﺑﻮﺩ ؟
اخو خیلی ﻗﺸﻨﮓ می ﻧﻮﺷﺖ …

ﺑﺮﻭ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺪﻩ به ﻫﻤﻮﻥ ﺁﺩﻡ …
ﻫﻤﻮﻥ که خیلی ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ ﺑﻮﺩ …
ﻫﻤﻮﻥ که خیلی ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺷﺖ …

ﻫﻤﻮﻥ که ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﺶ ﻣﻨﻮ ﻋﺎﺷﻖ
ﺧﻮﺩﺵ ﮐﺮﺩ …
ﻫﻤﻮﻥ ﮐﮧ ﻧﻤﯿﺬﺍﺷﺖ ﮔﺮﯾﮧ ﮐﻨﻢ …
ﻫﻤﻮﻥ ﮐﮧ ﻭﺍﺳﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩ “ﺑﻮﺩﻧﻢ … ”

ﻣﻦ …
ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻧﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ …
ﺗﻮ …
تویی که ﺍﺷﮑﺎﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲ …
تویی که ﺷﮑﻮﻧﺪﻥ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ شده …

ﺗﻮیی که حالت ازم به هم میخوره … تو …
بــــــﺮﻭ …

ﻭلی ﺑﺪﻭﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺮﺩﻩ …
یه ﺭﻭﺯ …
ﺻﺒﺢ …
ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﻟﺶ ﺧﯿﺲ ﺑﭽﻪ ﺍﺕ ، ﺩﺍﻏﻮﻧﺖ
میکنه …

عاشخونه ها  خنگولستان

ﻋــــﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ
ﺗـــــﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ!
ﻭﻗﺘﯽ ﺗـــــــــــــــﻮ
ﺑـــــﻬــــﺘﺮﯾﻦ
ﺍﺗــــﻔـﺎﻕ
ﺯﻧﺪﮔـــﯽ ﺍﻡ ﻫــﺴﺘـــﯽ

۷ ◄ هفتا دوشتت دارم
 • 5
 • 1,549
 • 3,371
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
حکمت

Maryamtkd
دلبستن

شیخ المریض
سیم تلفن

شیخ المریض
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها