• عاشخونه ها
فال آنلاین

خوشبختی

🌹  همین دور هم بودن ماست  🌹

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • اینجا خنگولستان است
  اینجا خنگولستان است

be salamati

به سلامتی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﮔﻨﺪﻡ ﺯﺍﺭ ﻧﺎﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩﻧﺪ !

***

سلامتی اونی که همیشه یا بیرون کلاس بود یا تو دفتر مدرسه فقط به عشق اینکه خنده رو لب دوستاش بنشونه !

متن سلامتی ارسال شده توسط سالار

***

سلامتی وفای برگ که تا وقته خشگل و با طراوته از درخت جدا نمیشه

***

سلامتی کفاشی که رو سیاهی با واکس رو به سیاه بازی ترجیح میده

***

سلامتی چشایی که دل ازم بردن و اشک رو بهم یاد دادن و وقته التماس هام به روم بسته شدن و به دنبال دیگری سو سو میزدند :)

متون سلامتی ارسال شده توسط اصخر

***

سلامتی پسری که رفت خونه رفیقش ولی حتی به کفشای خواهره رفیقشم نیگا نکرد

***

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻫﻨﺸﻮﻥ ﭘﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻧﻘﺪ ﻣﺆﺩﺑﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻫﻦ ﭘﺮ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ …
سلامتی کفاشی که رو سیاهی با واکس رو به سیاه بازی ترجیح میده

***

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺘﺮﺳﮏ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ : “ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺭﻓﺖ،
ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺎ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﯿﺴﺖ ”!

متون سلامتی ارسال شده توسط اصخر

***

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﭘﺪﺭ
ﻗﺮﺻﺶ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﺪ؛
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﺖ؛
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﯼ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺑﺮﺍﺩﺭ …
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ

***

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﻃﻼ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ! ﻭ
ﮔﺮﺩﻧﺒﻨﺪ ﻃﻼ ﮔﺮﺩﻧﺸﻮﻧﻪ … ﻭ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ
ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ﻭ ﻃﻨﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﻧﺸﻮﻧﻪ!! ﺍﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﻃﻼﯼ ﺑﺎﻻﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯿﺖ
ﻃﻨﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ

***

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﺮ ﭼﻲ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ . . . ! ﭼﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﻧﺒﻮﺩﻥ، ﻣﺮﺩﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﻤﻴﺸﺪﻥ

***

سلامتی اونی که پیجامو میخونه و چه لایک بده چه لایک نده برام عزیزه :)

***

متون سلامتی ارسال شده توسط اصخر

***

سلامتی دلی که با اینکه زیره پای کسی که دوستش داشت لگد مال شد هنوز میگه هر کسی میتونه اشتباهی بکنه

***

یک عمر انتظار کشیدم ؛ جا نزدم ، کم نیووردم ، دستم کوتاه بود :) سپردمش دسته اوس کریم ؛ایشالا که خوش بخت میشه ؛ قراره تو عروسیش اونقد برقصم و مسخره بازی در بیارم تا یبار دیگه لبخنداشو ببینم

سلامتی کسایی که دستشون کوتاس و دست درازی نکردند

تکه ای از زندگی شیخ المریض :)

***

سلامتی ندارم شرمنده ایشالا برا فردا جور میکنم

***

متون سلامتی ارسال شده توسط اصخر

***

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﺜﻪ ﺟﯿﺒﻤﻮﻥ ﻫﯿﭽﯽ ﺗﻮﺵ ﻧﯿﺴﺖ

***

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺘﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ؟ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﻭ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ، ﺁﺭﯼ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ . . . ﮐﺠﺎ ﺭﺍ ﻭﻋﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺩ ؟ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘـــــــــــــــــﺪﺭ

***
ﻣﺎ ۳ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﻢ : ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﯽ ﺩﺭﯾﻎ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ …

***

متون سلامتی ارسال شده توسط بلقیس

۱۲ ◄ گلیلی لی لی لی

مادر تنها کسی است که
می توانی تمام فریادهایت را بر سرش بکشی
و مطمئن باشی که هرگز انتقام نمی گیرد !
سلامتی همه مادرا . . .

***
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ
ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺑﭙﺮﻩ ﺗﻮ ﺑﻐﻠﺶ ﻭﻟﯽ ﻧﺠﺎﺑﺘﺶ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ !

***
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩ
ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﭘﺎﺵ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺪﻩ !

***
به سلامتی رفتگری که دیشب تمام شهر مهمون خونش بودن
بدون کوچکترین مراعاتی خوردن، ریختن، پاشیدن، سوزوندن

***
ارسالی از سالار

***

مشهد ینی:
ایران۱۲
کد۰۵۱
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺗﻬﺮﻭﻥ ,ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻠﮏ ﺁﺑﺎﺩ…
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﮐﻮﺭﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﻭﮐﯿﻞ ﺁﺑﺎﺩ..
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﭘﯿﺮﺍﺷﮑﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻩ ﺩﯼ…
مشهد ینی خانه عطر..
مشهد ینی جلال نه ایرج میرزای قدیم..
مشهد ینی یک خیابون راهنمایی و یک ذرت مکزیکی دولپی
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺩﺳﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭ ﺳﯿﻨﻪ ﻭ ﺧﻢ ﺷﺪﻥ ﻭﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺣﺮم..
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ…
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺳﻄﻞ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺻﻒ ﺷﻠﻪ…
مشهد ینی غروب پاییز قدم زدن تو کوچه بابک…
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻫﻔﺖ تیر هاشمیه

سلامتی هرچی مشتیه

متن سلامتی ارسال شده توسط فندوق

***
به سلامتی هر کس که درونش داره میسوزه
اما ترجیح میده لبهاشو بدوزه…
.

***
سلامتی اونایی که وقتی دونفری از خیابون رد میشن همیشه سمت چپ وایمیسن …

***

متونه سلامتی ارسال شده توسط سالار

***

مامانم بابامو صدا زد که دره شیشه سس رو باز کنه
پدرم بعد از کلی کلنجار نتونست
منم خیلی راحت درش رو باز کردم و گفتم :اینم کاری داشت؟؟
پدرم لبخندی زد و گفت:
یادته وقتی بچه بودی من در شیشه رو شل میکردم تا بازش کنی و غرورت نشکنه؟
بدجوری بغض گلمو گرفت..

سلامتی همه باباها

***

سلامتی همه مامانایی ک هروقت صداشون کنی
میگن:جانم!
و هروقت صدامون می کنن،میگیم:چیه؟ها…؟
به سلامتی مادرایی ک می تونن تا ۱۰ تا فرزندشون
نگهداری کنن اما ۱۰ فرزند نمی تونن
از یک مادر
نگهداری کنن!

***

به سلامتی مادرایی ک با حوصله راه رفتن رو یاد بچه هاشون دادن ،
ولی تو پیری
بچه هاشون خجالت میکشن
ویلچرشون
رو هل بدن!

***

به سلامتی مادر تنها کسی ک وقتی شکمشو لگد می زدم از شدت شوق می خندید!
به سلامتی
مادر که دیوارش
از همه کوتاه تره

متن سلامتی ارسال شده توسط فندوق

***

سلامتی اونی که هیچوقت حالمونو نمی پرسه چون میدونه حال و روز ما که پرسیدن نداره …
.

***

به سلامتی اونایی که غصه هاشونو با خودشون قسمت میکنن و شادی هاشونو با بقیه …

***

به سلامتی عاشقی که وقتی ازش پرسیدن : چرا ناراحتی ؟
گفت : تا حالا پشت ماشین عروس عشقت بوق زدی ؟

متن سلامتی ارسال شده توسط سالار

***

به سلامتیه حس و حال اون پسر بچه ای که وقتی دو نفر دارن برای فوتبال یارکشی میکنن ، آخر از همه اسمشو میگن

***

به سلامتی که نه اما شادی روح اونایی که یادشون همیشه با ماس و دستشون از دنیا کوتاس

***

به سلامتی کسی که همیشه آخر اس ام اس هاش اسمشو می نویسه چون میدونه هیشکی شمارشو ذخیره نکرده …

***

به سلامتیِ سکوت که بعضیارو همین سکوت آروم میکنه و بعضیارو هم آتیش میزنه !

***

متن سلامتی ارسال شده توسط سالار

۱۰ ◄ یوهوهاهاهاهاهاها

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﯾﺒﺮﺷﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﺮﺯﻭﻧﺪ

***

یه ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯﻡ می پرﺳﯿﺪن ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﺎنی رو ؟

ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻔﺘـﻢ ﻣﺎﻣﺎﻧﯽ !

ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﭘﺪﺭﻡ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺦ ﻣﯿﺰﺩ ﻭ خجالت میکشید ﺟﻠﻮ ﻫﻤﻪ

ولی ﺍلاﻥ ﻣﯿ ﻔﻬﻤﻢ ﭘﺪﺭم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﯿﮑﺸﻪ

و خسته میشه ﺗﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎﯼ ﺯﺣﻤﺖ کش

***

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﮐﻪ ﺻﺎحب ﮐﺎﺭش ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺯﺩ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ

ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮ ﻋﻮض ﮐﻨﻪ ﺑﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ امــــا ﯾﺎﺩ ﺧﺮﺝ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺮﯾﻀﺶ ﺍﻓﺘﺎﺩ

ﯾﺎﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺧﻮﻧﻪ ، ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮش ، ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺴﺮﺵ …

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﺎحب ﮐﺎﺭﺵ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ

***

ارسالی از سالار

***

به سلامتی پسری که گفت :

من تو زندگیم فقط دنبال یه دختر میدوَم

اونم دختر خودمه وقتی تازه داره راه رفتن یاد می گیره

***

* به سلامتی کسی که وقتی بردم گفت :
اون رفیــــــــــــــــــــــــق منه …….
وقتی باختم گفت : من رفیـــــــــــــــــــــــــــقتم ……

***

*به سلامتی دریاچه اورمیه…
نه بخاطر اینکه مظلومه فقط به خاطر اینکه هیچ وقتی اجازه نداد کسی توش غرق بشه…

***

*به سلامتی‌ اون بچه‌ای که شیمی‌ درمانی کرده همه ی موهاش ریخته،
به باباش میگه بابا من الان شدم مثل رونالدو یا روبرتو کارلوس؟
باباش میگه قربونت برم از همه اونا تو خوش تیپ تری ….

***

متون سلامتی از سالار

***

*به سلامتی همه اونایی که خطشون اعتباریه ولی معرفتشون دایمیه!

***

*به سلامتی اونایی که به پدر و مادرشون احترام میذارن و میدونن تو خونه ای که
بزرگترها کوچک شوند؛ کوچکترها هرگز بزرگ نمیشوند .

***

*به سلامتی همه باباهایی که رمز تموم کارتهای بانکیشون شماره شناسنامشونه…

***

*به سلامتی مادر که بخاطر ما هیکلش به هم خورد.

***

*به سلامتی کسی که دید تو تاکسی بغلیش پول نداره
به راننده گفت :پول خورد ندارم مال همه رو حساب کن….!

متون سلامتی از سالار

***

* به سلامتی بیل!
که هرچه ‌قدر بره تو خاک، بازم برّاق‌تر می‌شه.

***

* به سلامتی سیم خاردار!
که پشت و رو نداره

***

* به سلامتی اونی که بی کسه، ولی ناکس نیست

***

* به سلامتی آسمون که با اون همه ستاره اش یه ذره ادعا نداره
در حالی که یه سرهنگ با سه تا ستاره اش دهن عالم و آدمو سرویس کرده

***

*به سلامتی‌ اون پسری که وقتی‌ تو خیابون نگاهش به یه دختر ناز و خوشگل میفته بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه آخرشم باشی‌… انگشت کوچیکهٔ عشقم هم نیستی

♥به به انصافا سلامتی داشت♥

***

متون سلامتی از سالار

***

* به سلامتی اونایی که
چه عشقشون پیششون باشه چه نباشه چشمشون مثل فانوس دریایی نمی چرخه…*
به سلامتی اونایی که تو اوج سختی ها و مشکلات به جای اینکه ترکمون کنن درکمون میکنن…

***

* به سلامتی مداد پاک کن
که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه…

***

* گل آفتابگردان را گفتند: چراشبها سرت را پایین می اندازی؟ گفت :ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم……….

به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند

♥ چقد قشنگ بود به به من خودم خر کیف شدم ♥

***

متون سلامتی از سالار

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

سلامتی بالشته اتاقم که هر وقت اشکام از دلتنگی از چشام میچکید برام پاکشون میکرد و میزاشت خوب خودمو رو شونه هاش خالی کنم

***
سلامتی لات های قدیم با این که هر ریگی به کفششون بود ،ناموسه مردم رو ناموسه خودش میدونست روشون غیرت داشت

***
سلامتی تیر برقی که هر چی وعده داشتیم کناره اون بود ولی حالا چراغش خاموشه که یاده قدیمو ، نامردی ها نندازه منو

***

متون سلامتی از اصخر

***

سلامتی مادرها که هر چی بیشتر حرصشون میدی ماچ کردنشون بیشتر کیف میده

***

سلامتی غربت ، با اینکه خیلی سختی بهت میده ولی وقته برگشتن بهونه ایه برای بوسیدن پدر

***

سلامتی اون آدم برفی که با اینکه داره کم کم تو گرما آب میشه و میدونه چیزی از عمرش نمونده هنوز با چندتا دکمه رو دهنش میخنده

***

متون سلامتی از اصخر

***

سلامتی پدری که بچش خورد زمین مادرش رفت بلندش کنه ، جلوشو گرفت گفت بزار عادت کنه

ارسالی از اصخر
***

: به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده

وگرنه توی تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …

***

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ

سلامتی دلتنگا نه دلسنگا

سلامتی سربازا نه چتربازا

سلامتی رازدارا نه نازدارا

سلامتی تو دلیا نه تو مخیا

سلامتی رفقا نه رقبا

سلامتی زجر دیده ها

سلامتیه خودم و خودت !

***

خسته ام همچون کارگری که مظلومانه آخره ساعت میگه اوستا بازم ملات بسازم ؟

به سلامتی همه کاراگرای ساختمون

***

متن های سلامتی ارسال از سالار

***

به ســـــــــــلامتى اون دلى که هـــــزار بــــار شکست

اما هنــــــــــــوز شکســــــــــــــــــــتن بلد نیست

***

به سلامتی دختری که تو مراسم عقدش

به جای اینکه بگه با اجازه ی بزرگترها

گفت با اجازه ی عشقم که الان کنارم نشسته …

خخخخخخخخخخخ

***

به سلامتی بازی های کامپیوتری که یادم دادن

هر وقت دشمن دیدم یعنی دارم راهو درست میرم !

متون سلامتی از سالار

***

سلامتی اونایی که خودشون میدونن چقدر خوب و پاکن

و اصلا هم مهم نیست که بقیه چه فکری می کنن !

***
به سلامتی اون روزایی که

وقتی روی صندلی میشِستیم پاهامون به زمین نمیرسید !

قربون اون روزا

***
به سلامتی اونایی که مخاطب خاصشون خداست

به سلامتی اونایی که شبا به خدا شب بخیر میگن

به سلامتی اونایی که صبح با یاد خدا از خواب بیدار میشن

به سلامتی اونایی که خدا همه دار و ندارشون

***
سلامتی همه اونایی که دلشون و حرفشون یه رنگه

نه اونایی که فقط دروغاشون قشنگه !

متون سلامتی از سالار

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

به سلامتی دختری که همه جور ماشینی جلو راهشو میگیره ولی تا اخر راهو پیاده میره.

به سلامتی دوست خوبی که مثل خط سفید وسط جاده است
تکه تکه میشه ولی بازم پا به پات میاد …

***

سلامتی اون پسرائی که وقتی یه شب تنها از یه کوچه رد میشی
سرشونو میندازن پائین از بغلت رد میشن که احساس امنیت کنی…
اینا کسائین که ناموسشون براشون خیلی مهمه!،،،

***
سلامتیه پسرا نه واسه ریشو قدشون، واسه معرفتشون!

***
سلامتیه بعضی دخترا نه واسه چشمای ناز و پوستای صافشون، واسه قلبای پاکشون

متون سلامتی ارسالی از فندوق

***

سلامتی پسرایی که میخوان زود ازدواج کنن نه بابت اینکه کمبودی دارن ،
بابت اینکه فردا اگه بچشون شیشه ای شکوند
بچه یارو رو قسم بده به جون باباش نه به روح باباش

ارسالی از اصخر
***
سلامتیه خودم نه واسه این حرفام… واسه اینکه مرهم ندارم واسه دردام

ارسالی از اصخر
***
سلامتیه خدا که هرچی پیشش گریه و زاری و حاجت بردیم سکوت کرد و شنید وپشتمونو خالی نکرد
نه مثل بعضیا کلی حرف بزنه دلداریت بده ،بعدشم بهت خیانت کنه

ارسالی از اصخر
***
سلامتی دوتا اشک…
یکی اشکی که “عروس” وسط رقص ریخت
و همه گفتن اشک شوقه …
یکی اشکی که ده متر اون طرف تر
از چشم جونی سرازیر شد که داشت
به عروس قصه هاش نگاه میکرد
که واسه “بی پولی” نتونست بهش برسه…

ارسالی از فندوق

***

سلامتی اونایی که امیده هیچکس رو نا امید نمیکنن ، با این پیش فرض که شاید تنها دارایی طرف امیدش باشه

***

سلامتی عشق که این روزا خیلی ها با وجودی پر از هوس احساسه کثیفشونو عشق مینامند

***
سلامتی تخته سیاه ، که با اینکه رو سیاس ولی تو نکته یادت دادن حرفشو میزنه
سلامتی گچ تابلو مدرسه که با اینکه میدونه تخته ی کلاس رو سیاهه خوب باهاش مچ شده
سلامتیه نیمکت با اینکه جامون تنگ بود ولی کنار هم نگهمون میداشت

متونه سلامتی از اصخر

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

مامانم بابامو صدا زد که دره شیشه سس رو باز کنه
پدرم بعد از کلی کلنجار نتونست
منم خیلی راحت درش رو باز کردم و گفتم :اینم کاری داشت؟؟
پدرم لبخندی زد و گفت:
یادته وقتی بچه بودی من در شیشه رو شل میکردم تا بازش کنی و غرورت نشکنه؟
بدجوری بغض گلمو گرفت..

سلامتی همه باباها

***

سلامتی همه مامانایی ک هروقت صداشون کنی
میگن:جانم!
و هروقت صدامون می کنن،میگیم:چیه؟ها…؟
به سلامتی مادرایی ک می تونن تا ۱۰ تا فرزندشون
نگهداری کنن اما ۱۰ فرزند نمی تونن
از یک مادر
نگهداری کنن!

ادامه مطلب

۱۳ ◄ به قولی اصفونیا شد سینزه تا
 • 7
 • 765
 • 3,723
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها