• پیامک
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • دلخوشم با خنده ات
    بخند ، شاد باش ، زندگی کن

be salamati madar

به سلامتی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﮔﻨﺪﻡ ﺯﺍﺭ ﻧﺎﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩﻧﺪ !

***

سلامتی اونی که همیشه یا بیرون کلاس بود یا تو دفتر مدرسه فقط به عشق اینکه خنده رو لب دوستاش بنشونه !

متن سلامتي ارسال شده توسط سالار

***

سلامتی وفای برگ که تا وقته خشگل و با طراوته از درخت جدا نمیشه

***

سلامتی کفاشی که رو سیاهی با واکس رو به سیاه بازی ترجیح میده

***

سلامتی چشایی که دل ازم بردن و اشک رو بهم یاد دادن و وقته التماس هام به روم بسته شدن و به دنبال دیگری سو سو میزدند 🙂

متون سلامتي ارسال شده توسط اصخر

***

سلامتی پسری که رفت خونه رفیقش ولی حتی به کفشای خواهره رفیقشم نیگا نکرد

***

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻫﻨﺸﻮﻥ ﭘﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻧﻘﺪ ﻣﺆﺩﺑﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻫﻦ ﭘﺮ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ …
سلامتي کفاشي که رو سياهي با واکس رو به سياه بازي ترجيح ميده

***

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺘﺮﺳﮏ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ : “ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺭﻓﺖ،
ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺎ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﯿﺴﺖ ”!

متون سلامتي ارسال شده توسط اصخر

***

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﭘﺪﺭ
ﻗﺮﺻﺶ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﺪ؛
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﺖ؛
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﯼ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺑﺮﺍﺩﺭ …
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ

***

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﻃﻼ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ! ﻭ
ﮔﺮﺩﻧﺒﻨﺪ ﻃﻼ ﮔﺮﺩﻧﺸﻮﻧﻪ … ﻭ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ
ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ﻭ ﻃﻨﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﻧﺸﻮﻧﻪ!! ﺍﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﻃﻼﯼ ﺑﺎﻻﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯿﺖ
ﻃﻨﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ

***

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﺮ ﭼﻲ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ . . . ! ﭼﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﻧﺒﻮﺩﻥ، ﻣﺮﺩﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﻤﻴﺸﺪﻥ

***

سلامتی اونی که پیجامو میخونه و چه لایک بده چه لایک نده برام عزیزه 🙂

***

متون سلامتي ارسال شده توسط اصخر

***

سلامتی دلی که با اینکه زیره پای کسی که دوستش داشت لگد مال شد هنوز میگه هر کسی میتونه اشتباهی بکنه

***

یک عمر انتظار کشیدم ؛ جا نزدم ، کم نیووردم ، دستم کوتاه بود 🙂 سپردمش دسته اوس کریم ؛ایشالا که خوش بخت میشه ؛ قراره تو عروسیش اونقد برقصم و مسخره بازی در بیارم تا یبار دیگه لبخنداشو ببینم

سلامتی کسایی که دستشون کوتاس و دست درازی نکردند

تکه ای از زندگی شیخ المریض 🙂

***

سلامتی ندارم شرمنده ایشالا برا فردا جور میکنم

***

متون سلامتي ارسال شده توسط اصخر

***

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﺜﻪ ﺟﯿﺒﻤﻮﻥ ﻫﯿﭽﯽ ﺗﻮﺵ ﻧﯿﺴﺖ

***

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺘﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ؟ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﻭ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ، ﺁﺭﯼ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ . . . ﮐﺠﺎ ﺭﺍ ﻭﻋﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺩ ؟ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘـــــــــــــــــﺪﺭ

***
ﻣﺎ ۳ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﻢ : ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﯽ ﺩﺭﯾﻎ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ …

***

متون سلامتي ارسال شده توسط بلقیس

14 ◄ لایک عالی متعالی

مادر تنها کسی است که
می توانی تمام فریادهایت را بر سرش بکشی
و مطمئن باشی که هرگز انتقام نمی گیرد !
سلامتی همه مادرا . . .

***
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ
ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺑﭙﺮﻩ ﺗﻮ ﺑﻐﻠﺶ ﻭﻟﯽ ﻧﺠﺎﺑﺘﺶ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ !

***
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩ
ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﭘﺎﺵ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺪﻩ !

***
به سلامتی رفتگری که دیشب تمام شهر مهمون خونش بودن
بدون کوچکترین مراعاتی خوردن، ریختن، پاشیدن، سوزوندن

***
ارسالی از سالار

***

مشهد ینی:
ايران12
کد051
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺗﻬﺮﻭﻥ ,ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻠﮏ ﺁﺑﺎﺩ…
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﮐﻮﺭﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﻭﮐﯿﻞ ﺁﺑﺎﺩ..
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﭘﯿﺮﺍﺷﮑﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻩ ﺩﯼ…
مشهد ینی خانه عطر..
مشهد يني جلال نه ايرج ميرزاي قديم..
مشهد ینی یک خیابون راهنمایی و یک ذرت مکزیکی دولپی
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺩﺳﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭ ﺳﯿﻨﻪ ﻭ ﺧﻢ ﺷﺪﻥ ﻭﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺣﺮم..
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ…
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺳﻄﻞ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺻﻒ ﺷﻠﻪ…
مشهد يني غروب پاييز قدم زدن تو کوچه بابک…
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻫﻔﺖ تير هاشميه

سلامتی هرچی مشتیه

متن سلامتي ارسال شده توسط فندوق

***
به سلامتی هر کس که درونش داره میسوزه
اما ترجیح میده لبهاشو بدوزه…
.

***
سلامتی اونایی که وقتی دونفری از خیابون رد میشن همیشه سمت چپ وایمیسن …

***

متونه سلامتي ارسال شده توسط سالار

***

مامانم بابامو صدا زد که دره شیشه سس رو باز کنه
پدرم بعد از کلی کلنجار نتونست
منم خیلی راحت درش رو باز کردم و گفتم :اینم کاری داشت؟؟
پدرم لبخندی زد و گفت:
یادته وقتی بچه بودی من در شیشه رو شل میکردم تا بازش کنی و غرورت نشکنه؟
بدجوری بغض گلمو گرفت..

سلامتی همه باباها

***

سلامتی همه مامانایی ک هروقت صداشون کنی
میگن:جانم!
و هروقت صدامون می کنن،میگیم:چیه؟ها…؟
به سلامتی مادرایی ک می تونن تا 10 تا فرزندشون
نگهداری کنن اما 10 فرزند نمی تونن
از یک مادر
نگهداری کنن!

***

به سلامتی مادرایی ک با حوصله راه رفتن رو یاد بچه هاشون دادن ،
ولی تو پیری
بچه هاشون خجالت میکشن
ویلچرشون
رو هل بدن!

***

به سلامتی مادر تنها کسی ک وقتی شکمشو لگد می زدم از شدت شوق می خندید!
به سلامتی
مادر که دیوارش
از همه کوتاه تره

متن سلامتي ارسال شده توسط فندوق

***

سلامتی اونی که هیچوقت حالمونو نمی پرسه چون میدونه حال و روز ما که پرسیدن نداره …
.

***

به سلامتی اونایی که غصه هاشونو با خودشون قسمت میکنن و شادی هاشونو با بقیه …

***

به سلامتی عاشقی که وقتی ازش پرسیدن : چرا ناراحتی ؟
گفت : تا حالا پشت ماشین عروس عشقت بوق زدی ؟

متن سلامتي ارسال شده توسط سالار

***

به سلامتیه حس و حال اون پسر بچه ای که وقتی دو نفر دارن برای فوتبال یارکشی میکنن ، آخر از همه اسمشو میگن

***

به سلامتی که نه اما شادی روح اونایی که یادشون همیشه با ماس و دستشون از دنیا کوتاس

***

به سلامتی کسی که همیشه آخر اس ام اس هاش اسمشو می نویسه چون میدونه هیشکی شمارشو ذخیره نکرده …

***

به سلامتیِ سکوت که بعضیارو همین سکوت آروم میکنه و بعضیارو هم آتیش میزنه !

***

متن سلامتي ارسال شده توسط سالار

13 ◄ به قولی اصفونیا شد سینزه تا

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﯾﺒﺮﺷﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﺮﺯﻭﻧﺪ

***

یه ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯﻡ می پرﺳﯿﺪن ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﺎنی رو ؟

ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻔﺘـﻢ ﻣﺎﻣﺎﻧﯽ !

ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﭘﺪﺭﻡ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺦ ﻣﯿﺰﺩ ﻭ خجالت میکشید ﺟﻠﻮ ﻫﻤﻪ

ولی ﺍلاﻥ ﻣﯿ ﻔﻬﻤﻢ ﭘﺪﺭم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﯿﮑﺸﻪ

و خسته میشه ﺗﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎﯼ ﺯﺣﻤﺖ کش

***

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﮐﻪ ﺻﺎحب ﮐﺎﺭش ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺯﺩ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ

ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮ ﻋﻮض ﮐﻨﻪ ﺑﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ امــــا ﯾﺎﺩ ﺧﺮﺝ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺮﯾﻀﺶ ﺍﻓﺘﺎﺩ

ﯾﺎﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺧﻮﻧﻪ ، ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮش ، ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺴﺮﺵ …

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﺎحب ﮐﺎﺭﺵ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ

***

ارسالی از سالار

***

به سلامتی پسری که گفت :

من تو زندگیم فقط دنبال یه دختر میدوَم

اونم دختر خودمه وقتی تازه داره راه رفتن یاد می گیره

***

* به سلامتي کسي که وقتي بردم گفت :
اون رفيــــــــــــــــــــــــق منه …….
وقتي باختم گفت : من رفيـــــــــــــــــــــــــــقتم ……

***

*به سلامتي درياچه اورميه…
نه بخاطر اينكه مظلومه فقط به خاطر اينكه هيچ وقتي اجازه نداد كسي توش غرق بشه…

***

*به سلامتي‌ اون بچه‌اي که شيمي‌ درماني کرده همه ی موهاش ريخته،
به باباش ميگه بابا من الان شدم مثل رونالدو يا روبرتو کارلوس؟
باباش ميگه قربونت برم از همه اونا تو خوش تيپ تري ….

***

متون سلامتي از سالار

***

*به سلامتي همه اونايي که خطشون اعتباريه ولي معرفتشون دايميه!

***

*به سلامتي اونايي که به پدر و مادرشون احترام ميذارن و ميدونن تو خونه اي که
بزرگترها کوچک شوند؛ کوچکترها هرگز بزرگ نميشوند .

***

*به سلامتي همه باباهايي که رمز تموم کارتهاي بانکيشون شماره شناسنامشونه…

***

*به سلامتي مادر که بخاطر ما هيكلش به هم خورد.

***

*به سلامتي کسي که ديد تو تاکسي بغليش پول نداره
به راننده گفت :پول خورد ندارم مال همه رو حساب کن….!

متون سلامتي از سالار

***

* به سلامتي بيل!
که هرچه ‌قدر بره تو خاک، بازم برّاق‌تر مي‌شه.

***

* به سلامتي سيم خاردار!
که پشت و رو نداره

***

* به سلامتي اوني که بي کسه، ولي ناکس نيست

***

* به سلامتي آسمون که با اون همه ستاره اش يه ذره ادعا نداره
در حالی که يه سرهنگ با سه تا ستاره اش دهن عالم و آدمو سرويس کرده

***

*به سلامتی‌ اون پسری که وقتی‌ تو خیابون نگاهش به یه دختر ناز و خوشگل میفته بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه آخرشم باشی‌… انگشت کوچیکهٔ عشقم هم نیستی

♥به به انصافا سلامتی داشت♥

***

متون سلامتي از سالار

***

* به سلامتی اونایی که
چه عشقشون پیششون باشه چه نباشه چشمشون مثل فانوس دریایی نمی چرخه…*
به سلامتی اونایی که تو اوج سختی ها و مشکلات به جای اینکه ترکمون کنن درکمون میکنن…

***

* به سلامتی مداد پاک کن
که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه…

***

* گل آفتابگردان را گفتند: چراشبها سرت را پايين مي اندازي؟ گفت :ستاره چشمک ميزند، نميخواهم به خورشيد خيانت کنم……….

به سلامتي همه اونايي که مثل گل آفتابگردان هستند

♥ چقد قشنگ بود به به من خودم خر کیف شدم ♥

***

متون سلامتی از سالار

9 ◄ لایک کن و فرار کن

سلامتي بالشته اتاقم که هر وقت اشکام از دلتنگي از چشام ميچکيد برام پاکشون ميکرد و ميزاشت خوب خودمو رو شونه هاش خالي کنم

***
سلامتي لات هاي قديم با اين که هر ريگي به کفششون بود ،ناموسه مردم رو ناموسه خودش ميدونست روشون غيرت داشت

***
سلامتي تير برقي که هر چي وعده داشتيم کناره اون بود ولي حالا چراغش خاموشه که ياده قديمو ، نامردي ها نندازه منو

***

متون سلامتي از اصخر

***

سلامتي مادرها که هر چی بیشتر حرصشون میدی ماچ کردنشون بیشتر کیف میده

***

سلامتي غربت ، با اینکه خیلی سختی بهت میده ولی وقته برگشتن بهونه ایه برای بوسیدن پدر

***

سلامتی اون آدم برفی که با اینکه داره کم کم تو گرما آب میشه و میدونه چیزی از عمرش نمونده هنوز با چندتا دکمه رو دهنش میخنده

***

متون سلامتي از اصخر

***

سلامتی پدری که بچش خورد زمین مادرش رفت بلندش کنه ، جلوشو گرفت گفت بزار عادت کنه

ارسالی از اصخر
***

: به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده

وگرنه توی تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …

***

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ

سلامتی دلتنگا نه دلسنگا

سلامتی سربازا نه چتربازا

سلامتی رازدارا نه نازدارا

سلامتی تو دلیا نه تو مخیا

سلامتی رفقا نه رقبا

سلامتی زجر دیده ها

سلامتیه خودم و خودت !

***

خسته ام همچون کارگری که مظلومانه آخره ساعت میگه اوستا بازم ملات بسازم ؟

به سلامتی همه کاراگرای ساختمون

***

متن های سلامتی ارسال از سالار

***

به ســـــــــــلامتى اون دلى که هـــــزار بــــار شکست

اما هنــــــــــــوز شکســــــــــــــــــــتن بلد نيست

***

به سلامتي دختري که تو مراسم عقدش

به جاي اينکه بگه با اجازه ي بزرگترها

گفت با اجازه ي عشقم که الان کنارم نشسته …

خخخخخخخخخخخ

***

به سلامتي بازي هاي کامپيوتري که يادم دادن

هر وقت دشمن ديدم يعني دارم راهو درست ميرم !

متون سلامتي از سالار

***

سلامتی اونایی که خودشون میدونن چقدر خوب و پاکن

و اصلا هم مهم نیست که بقیه چه فکری می کنن !

***
به سلامتی اون روزایی که

وقتی روی صندلی میشِستیم پاهامون به زمین نمیرسید !

قربون اون روزا

***
به سلامتی اونایی که مخاطب خاصشون خداست

به سلامتی اونایی که شبا به خدا شب بخیر میگن

به سلامتی اونایی که صبح با یاد خدا از خواب بیدار میشن

به سلامتی اونایی که خدا همه دار و ندارشون

***
سلامتی همه اونایی که دلشون و حرفشون یه رنگه

نه اونایی که فقط دروغاشون قشنگه !

متون سلامتي از سالار

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

به سلامتي دختري که همه جور ماشيني جلو راهشو ميگيره ولي تا اخر راهو پياده ميره.

به سلامتي دوست خوبي که مثل خط سفيد وسط جاده است
تکه تکه ميشه ولي بازم پا به پات مياد …

***

سلامتي اون پسرائي که وقتي يه شب تنها از يه کوچه رد ميشي
سرشونو ميندازن پائين از بغلت رد ميشن که احساس امنيت کني…
اينا کسائين که ناموسشون براشون خيلي مهمه!،،،

***
سلامتيه پسرا نه واسه ريشو قدشون، واسه معرفتشون!

***
سلامتيه بعضي دخترا نه واسه چشماي ناز و پوستاي صافشون، واسه قلباي پاکشون

متون سلامتی ارسالی از فندوق

***

سلامتی پسرایی که میخوان زود ازدواج کنن نه بابت اینکه کمبودی دارن ،
بابت اینکه فردا اگه بچشون شیشه ای شکوند
بچه یارو رو قسم بده به جون باباش نه به روح باباش

ارسالی از اصخر
***
سلامتيه خودم نه واسه اين حرفام… واسه اينکه مرهم ندارم واسه دردام

ارسالی از اصخر
***
سلامتیه خدا که هرچی پیشش گریه و زاری و حاجت بردیم سکوت کرد و شنید وپشتمونو خالی نکرد
نه مثل بعضیا کلی حرف بزنه دلداریت بده ،بعدشم بهت خیانت کنه

ارسالی از اصخر
***
سلامتی دوتا اشک…
یکی اشکی که “عروس” وسط رقص ریخت
و همه گفتن اشک شوقه …
یکی اشکی که ده متر اون طرف تر
از چشم جونی سرازیر شد که داشت
به عروس قصه هاش نگاه میکرد
که واسه “بی پولی” نتونست بهش برسه…

ارسالی از فندوق

***

سلامتی اونایی که امیده هیچکس رو نا امید نمیکنن ، با این پیش فرض که شاید تنها دارایی طرف امیدش باشه

***

سلامتی عشق که این روزا خیلی ها با وجودی پر از هوس احساسه کثیفشونو عشق مینامند

***
سلامتی تخته سیاه ، که با اینکه رو سیاس ولی تو نکته یادت دادن حرفشو میزنه
سلامتی گچ تابلو مدرسه که با اینکه میدونه تخته ی کلاس رو سیاهه خوب باهاش مچ شده
سلامتیه نیمکت با اینکه جامون تنگ بود ولی کنار هم نگهمون میداشت

متونه سلامتی از اصخر

8 ◄ پرچم بالاس پهلوون

مامانم بابامو صدا زد که دره شیشه سس رو باز کنه
پدرم بعد از کلی کلنجار نتونست
منم خیلی راحت درش رو باز کردم و گفتم :اینم کاری داشت؟؟
پدرم لبخندی زد و گفت:
یادته وقتی بچه بودی من در شیشه رو شل میکردم تا بازش کنی و غرورت نشکنه؟
بدجوری بغض گلمو گرفت..

سلامتی همه باباها

***

سلامتی همه مامانایی ک هروقت صداشون کنی
میگن:جانم!
و هروقت صدامون می کنن،میگیم:چیه؟ها…؟
به سلامتی مادرایی ک می تونن تا 10 تا فرزندشون
نگهداری کنن اما 10 فرزند نمی تونن
از یک مادر
نگهداری کنن!

ادامه مطلب

23 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها