• خاطره ها
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • لذت ببر ، نظر بده

93

ﻣﺠﺮﯼ: ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ همه ﺑﺪﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ” :ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ ﺯﺍ ﺳﺮﺕ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﻪ ﺧﻮﺩﺕ باﺷﻪ”

ﻣﺠﺮﯼ: ﻣﮕﻪ ﺳﺮﺗﻮ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﻪ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭن میکنی؟

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﻃﻔﻠﮑﯽ ﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ!

ﻣﺠﺮﯼ: ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﺸﯽ ﭼﺠﻮﺭﯼ میفهمی ﺍﻭﻧﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﻪ!؟

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﯽ!

ﻣﺠﺮﯼ: ﺧﺐ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ نوﺷﺘﯽ ﭼﺮﺍ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ!؟

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﺁﯼ ﺑﺎﺑﺎ . . . ﺷﻤﺎ ﻣﮕﻪ ﻧﻤﯿﮕﯽ ﺳﺮﺗﻮ ﺗﻮ برﮔﻪ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻧﮑﻦ!؟

ﻣﺠﺮﯼ: ﺧﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ!

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ هموﻥ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻢ!

ﻣﺠﺮﯼ: ﯾﻨﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﺸﯽ!؟

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻓﻘﺎﯼ ﺧﻨﮓ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ … ^_^

pesar ame za

12 ◄ گلیلی لی لی لی
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها