• خندانکس
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • خشتک دریدیم
    هااان !!؟؟

ﺁﯾﻪ ﯾﺎﺱ

ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺣﺮﻑ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺷﮏ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ
ﺣﺮﻑِ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺮﻑ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻧﻨﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﯾﻪ ﯾﺎﺱ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻨﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺷﺮﯾﻒ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼﻣﺸﺎﻥ ، ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺑﺎ
ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ، ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪﺵ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻢ ، ﻋﻤﺮﻡ ،
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﭼﺸﺸﺸﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﻣﺎ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﭘﺮﺗﻮﻗﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﺸﺸﺸﻢ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺣﺴﻮﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺩﺕ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﺍﻧﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﻣﻦ
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها