• خاطره ها

فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان

android_khengoolestan

قران/

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﻤﻞ ﻗﺮﺁﻥ
ﻫﺴﺘﯿﺪﺷﯿﻄﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﺮ
ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺶ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ
ﺭﻭﺩ
ﻭ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﺭ ﺍﻏﻤﺎ ﺭﻓﺘﻨﺶ
ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﻭ ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺳﻌﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺷﻤﺎﺭﺍ
ﻣﻨﺼﺮﻑ ﮐﻨﺪ
ﻓﺮﯾﺐ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﻭﻭﻭﺭﺭﺭ…..

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺰﺷﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ
ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺍﺭﺗﺶ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ
ﻣﯿﮕﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﺨﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ
ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎﺝ ﺑﺪﻩ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ ﻭ ﻗﻠﺐ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﻭﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻓﺎﺗﺢ
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺑﺎﻫﺮ ﻣﻐﺰ ﺳﻮﻡ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﻡ ﺧﯿﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥﻋﺸﺎﯾﺮ ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥﺷﻬﯿﺪ ﺭﺍﻩﻭﻃﻦ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪﺣﺮﻓﺎﺵ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺭﯾﻮﺑﺮﺯﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺭﺗﺶﺩﺍﺭﯾﻮﺵ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﻫﻤﻮﻥ ﻟُﺮﻡ
ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﻟﺮﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ

شیطان ﻣﯿﮕﻮید:
-۱ : ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﺭﺍ
ﻣﯿﺸﻨﻮﺩ ﻭﻧﻤﺎﺯﺭﺍ ﺍﺩﺍ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ****ﭘﺪﺭ ﻣﻦ اﺳﺖ.

-۲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﺮﺝ
ﻣﯿﮑﻨﺪ****ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.

-۳ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﮐﻮﻉ میرﻭﺩ**** ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.

-۴ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺍﻋﺼﺎﺏ خرﺍﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ****ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.

– ۵ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺠﺎﺏ ﺍﺳﺖ****ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.

– ۶ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ****ﺍﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.

-۷ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ برﺳﺎﻧﺪ****ﺩﺷﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.

-۸ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻭﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻮﯾﺪ ****ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.

جک جدید

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺑﺪﻡ ﺑﺮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ …
ﻣﺠﺮﻱ : ﺑﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻢ ﺑﺮﻭ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﻭﻧﻪ
ﻧﻮﻥ ﺑﮕﻴﺮ ﺍﻭﻝ ۴۵ ﺑﺎﺭ ﻣﻴﮕﻲ ” ﻫﺎ؟” ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺮﻱ ﻧﻮﻧﻮﺍ ﺭﻭ ﻭﺍﺱ ﻣﻦ
ﻣﻴﺎﺭﻱ … ﭼﺠﻮﺭﻱ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺑﺪﻱ ؟
ﻓﺎﻣﻴﻞ : ﺑﻠﻪ ، ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺧﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺮﻣﻦ
ﮐﻮﻓﺘﻦ … ﺟﻴﮕﺮ : ﺟﻴﮕﺮﻡ! ﺟﻴﮕﺮﻡ! ﺟﻴﮕﺮﻡ!
ﻓﺎﻣﻴﻞ : ﺭﺍﺱ ﻣﻴﮕﻪ،ﻣﻤﻠﮑﺘﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺵ ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﻲ ﺧﺮﺍﺵ ﻫﻢ ﺟﻴﮕﺮﻥ! ﻣﺠﺮﻱ : ﺣﺎﻻ ﻭﺍﺱ
ﭼﻲ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺑﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ؟ ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ
ﺑﺮﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻢ! ﻣﺠﺮﻱ : ﻣﮕﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺟﺎﻱ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻧﻪ؟ ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﻧﻪ ﭘﺲ ﺟﺎ ﺩﺭﺱ
ﺧﻮﻧﺪﻧﻪ !؟
°°°°°°°°°
ادامه مطلب

اتمن

در گذر از جاده ی زندگی آموختم
خیلی چیزا رو نمیشه به زور از خدا خواست
اگه چیزی یا کسی قسمتت باشه بهش میرسی نه اینکه به زور و التماس از خدا بخوای و وقتی چند سال از زندگیتو از دست دادی تازه بفهمی اشتباه کردی
اینو فهمیدم که وقتی ناامید و شکست خورده شدی فقط خود خدا میتونه کمکت کنه و وقتی از ته دلت ازش خواستی دوباره میذارت تو راهی که باید از اول میرفتی
فهمیدم که شاید دیر شده باشه اما باید امیدوار بود
فهمیدم که باید قدر خونوادمو بدونمو دوسشون داشته باشم

ادامه مطلب

هخحهپسرم بیا پای تخته به چند تا سوال جواب بده
 بفرمایید بپرسید خانم معلم

 جانداران به چند گروه تقسیم میشن ؟
 چهار گروه خانم معلم
 به نظرم اشتباه جواب دادی ولی حالا بشمار ببینم
 گیاهان ، حیوانات ، انسانها و بچه ها
 بچه ها مگه انسان نیستن ؟
 حق با شماست خانم معلم پس میشن سه گروه
 خیلی خوب دوباره بشمار
 گیاهان ، حیوانات و بچه ها
پس انسانها چی شدن ؟

اونایی که قلباشون پر از عشق و محبت بود تو گروه بچه ها موندن بقیه هم رفتن به گروه حیوانات خانم معلم

ﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺯﯼ نکردیم.

ﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ:

ﮐﻮﺭﻧﻮﻣﻨﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ ﺑﻮﺩ. ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺳﺐ ﻭ ﻓﯿﻞ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﻔﺲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ …
ادامه مطلب

خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*

♫ ♪ شعر ♪ ♫

✔ ابزار کمکی ✔

آموزش ها