• دلنوشته
فال آنلاین

ابدیت تکمیل شد

😍 از گوگل پلی ، مایکت ، بازار و پارس هاب و چهار خونه بروزرسانی کنید 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • اینجا خنگولستان است
  اینجا خنگولستان است

khengoolestan_tanaz_sad_text_13_dey_1395

..*~~~~~~~*..
من دیگه خوب شدم 🙂 اونم چه خوب شدنی 🙁

به خودم توی آیینه نگاه کردم زردی صورتم زیادتر شده بود لبامم بخاطره خشکی ترک برداشته بودن
زیرچشامم گودی افتضاااح…لبخند زدم نتونستم….هی دوباره لباموکش دادم نتونستم بازم همین کارو لبخندم پرازاضطراب بود بیخیال …بلندشدم

گوشیموبرداشتم وروی تختم درازکشیدم

… به این فکرکردم که الان اون

بسرعت چشامو روی هم فشاردادم و به خودم گفتم:قول دادی بش فکرنکنی

نزن زیرقولت توروخدا

چشامو باز کردم بازم اسمش روی مغزم رژه میرفت ولی بیتوجه بهش داشتم توبرنامه های گوشیم میگشتم

یهو مغزم سمت روزی پر کشیدکه الناز وسط خیابون صدام زد و اون توصورتم باتعجب زل زده بود
هنوزم صداش توگوشم میپیچه : اسمش طناز؟فکرمیکردم ساناز

ودوستش باقهقه میگه:نه باباااااسمش طناز سم اون دوقلوشم الناز

واون باتعجب لبایه خوشگلشو جلو میده…و میخنده

داشتم ضعف میکردم از ناراحتی چشام سیاهی رفت
النازبسرعت بطرفم اومد دستمو گرفت و توگوشم گفت:اشکال نداره عزیزم دیدی چطوری بالبخند نگات کرد؟

دلم براخودم سوخت

چقدربدددددد…بغضم گرفته بود

گوشیمو کنار گذاشتم دستامو دور زانوهام حلقه کردم سرموروشون گذاشتم

به این فکرمیکردم که الان اون درچه حالیه؟
به کی فکرمیکنه؟
داره باکی حرف میزنه؟
اصن خوابه؟یابیداره؟
چشاموروی هم فشردم بازم به خودم توپیدم:نفهمممم تئوووقوول دادی عووضی نزن زیرقولت

اشکام مثل بارون روی گونه هام ریختن دسته مشت شدمو محکم روپام زدم و بازهمون کار بسکه محکم میزدم پام دردگرفت خیییلییی زدم که دیگه دستمم دردگرفته بود

احممممق تئووووقول داده بودی دیگه بهش فکرنکنی
خودم جواب خودمودادم:ولی دوسش دارم چیکارکنم
توغلط میکنی دیگه ازدستت خسته شدم بقرآن میزنم خودموخلاص میکنم هاااا

به خودم اومدم دیدم دارم باخودم دعوامیکنم

چقدرتلخ دلم براخودم سوخت با

دستام صورتمو پوشوندم هق هق هایی که میزدم بلند بودن مطمن بودم که النازهم میشنوه یهودره اتاق بسرعت بازشدوصدای نگران النازتوی اتاق پیچید:طنااااااازفدات بشم من چراااااگررریهههه میکنی

جوابم فقط هق هق هایه بلندبود

به طرف اومدمحکم بغلم کرد اونقدرم محکم که اشکام خیسش کرده بودن

با صدام آروم گفتم:الناااز دیدی اون دفه…اون حتی اسممو نمیدونه اون وقت انتظارداری دوسم داشته باشه

بااااااازم اووووون؟ طنازبهش فکرنکن آفرین خودتوکشتی بعدشم ولم کرد و نزدیک چارچوب درکه رسید روشو برگردوند و بالبخند گفت

بیخیالش ارزش نداره
وازاتاق رفت هنوزگیج بودم چقدرزود ولم کرد اونکه عادت نداشت؟!؟!؟!؟!؟

دلم تیرکشید…آخه آجی تودیگه چراااا؟من دلم به همین النازخوش بود گرچه حرفاش ناامیدکننده بودن ولی دوسش داشتم …خیییلیییی حرفاشودوس داشتم ولی…چرا ولم کرد

خیلی ناراحت شدم اون شب تاصبح فقط فکروگریه میکردم

♦♦—————♦♦

37 ◄ اشمولی پشمولی

دیدگاه ها برای من‌خوبم :) مرسی :))

 • شیخ المریض

  من اصن درک نمیکنم این حس تو رو طناز

  تو دیگه داری کم کم دچار سندروم خود شکست عشقی میشی

  باو اصن عشقی نبوده که بخوای شکست عشقی بخوری و زار زار کنی

  والا به نظرم داری الکی خودتو اذیت میدی

  برای کسی ارزش قائل باش که برای حالت و احوالت ، خنده هات لبخندت ؛ خودت ارزش قائل باشه

 • گناه داریم، ما دخترا:)

 • طنازف واقعا متاسفم نمیدونستم چی شده حالا که میبینم حق داری گریه کنی ولی نه واسه اون واسه خودت که چرا دل به یه همچین آدمی دل بستی آبجی اون اصلا لیاقت عشقتو نداره

 • طناز خیلی دلم میخواد الان کنارت بودم باهات حرف میزدم آجی خوشملم ولی حیف که نیستم😥😥😥😥

 • دختراپسرا بچه هااااای خنگولستان الان من دارم یواشکی ازگوشی طنازکامنت میزارم خودشم نمیدونه داره شام میخوره گوشیشوتوحال

  جاگذاشت…باورکنیدمن جدیدادارم

  خودمم بیخیالش میشم میخوام بهش بفهمونم که اووونقدربی ارزشه که… اَه نمیخوام غیبتشوبکنم اون فکرمیکنه این پست هایی که میزاره رومن چک

  نمیکنم ولی باورکنیددل منم براش خونهههه اونقدربرام عزیزه که حدنداره ولی اون کم کم داره عین
  …نمیدونم چطوری تعریف کنم ولی کاراش عجیب شدن مثلا توجمع که میشینم

  هدفونش توگوشش چشاشم بسته تویه گوشه میشنه به درودیوارنگاه میکنه انگارتویه دنیایه دیگه ایه فقط شباصدای تتلوتوخونه میپیچع اونم ساعت 1که همه خوابن بازم همون آهنگ مزخرفش…منم هی میخوام
  شادش کنم ولی نمیزاره هربارمنوپس میزنه تیکه کلامش شد”برو حوصلتوندارم “منم
  به روی خودم نمیارم دااارم تمام تلاش خودمومیکنم تافقط راضیش کنم …حتی یه چن باری بهش میگم بیامنکه میگی درکت نمیکنم؟برودنبال یه دوست خوب بگردولی اون میگه که منوهم بزورتحمل میکنه

  منم میشکنم منم دل دارم احساس دارم ولی چون آجیمه میگم اشکال نداره فداسرش منکه دیگه خسته شدم ازدستش شیخ،بلقیس
  نمیدونم هرکی دلش بخحال منواین آجیم میسوزه کمکش کنه…من دیگه نمیکشم…

 • در پاسخ به

  ◄ الناز ►

  دختراپسرا بچه هااااای خنگولستان الان من دارم یواشکی ازگوشی طنازکامنت میزارم خودشم نمیدونه داره شام میخوره گوشیشوتوحال

  جاگذاشت…باورکنیدمن جدیدادارم

  خودمم بیخیالش میشم میخوام بهش بفهمونم که اووونقدربی ارزشه که… اَه نمیخوام غیبتشوبکنم اون فکرمیکنه این پست هایی که میزاره رومن چک

  نمیکنم ولی باورکنیددل منم براش خونهههه اونقدربرام عزیزه که حدنداره ولی اون کم کم داره عین
  …نمیدونم چطوری تعریف کنم ولی کاراش عجیب شدن مثلا توجمع که میشینم

  هدفونش توگوشش چشاشم بسته تویه گوشه میشنه به درودیوارنگاه میکنه انگارتویه دنیایه دیگه ایه فقط شباصدای تتلوتوخونه میپیچع اونم ساعت 1که همه خوابن بازم همون آهنگ مزخرفش…منم هی میخوام
  شادش کنم ولی نمیزاره هربارمنوپس میزنه تیکه کلامش شد”برو حوصلتوندارم “منم
  به روی خودم نمیارم دااارم تمام تلاش خودمومیکنم تافقط راضیش کنم …حتی یه چن باری بهش میگم بیامنکه میگی درکت نمیکنم؟برودنبال یه دوست خوب بگردولی اون میگه که منوهم بزورتحمل میکنه

  منم میشکنم منم دل دارم احساس دارم ولی چون آجیمه میگم اشکال نداره فداسرش منکه دیگه خسته شدم ازدستش شیخ،بلقیس
  نمیدونم هرکی دلش بخحال منواین آجیم میسوزه کمکش کنه…من دیگه نمیکشم… ►

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
  الناز خانوم باید هر کاری کنید که از این حالتش در بیاد این جور که شما میگی اون افسردگی داره و افسردگی اگه درمان نشه و از بین نره تبدیل به افسردگی حاد میشه و نهایتا خودکشی …به نظرم باید از یه مشاور خوب کمک بگیری ….احتمالا جواب میده…☺☺

 • میبینم خوب برامن نقشه میکشین…نهههههه

 • داداش داریوش منکه دیوونه نیستم که بخوام برم روانشناس من خوبم این روزاهم میگذره…آجی النازببخشیددیگه اصلااذیتت نمیکنم اگه واقعااینطوریه باشه اشکال نداره…خاطره کااااااش پیشم بووووودی😢

 • در پاسخ به

  ◄ طناز ►

  داداش داریوش منکه دیوونه نیستم که بخوام برم روانشناس من خوبم این روزاهم میگذره…آجی النازببخشیددیگه اصلااذیتت نمیکنم اگه واقعااینطوریه باشه اشکال نداره…خاطره کااااااش پیشم بووووودی😢 ►

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
  آجی طناز بد برداشت نکن..منکه نگفتم خدای نکرده تو دیوونه ای …وقتی واسه هر کسی مشکلی مثل مشکل تو پیش میاد که یه شکست خورده یا مواردی از این قبیل به مشاور مراجعه میکنن …اطرافیان تو حاضرن واسه اینکه از این حال در بیای هر کاری بکنند چون دوست دارن.از دست الناز خانوم هم
  ناراحت نباش چون طاقت دیدن این وضعیت تو رو نداشته که از ما کمک خواسته ….تو که تا آخر عمرت نمیتونی اینجوری بمونی…..
  در کل شاید نباید دخالت میکردم تو این کار ببخشید …ولی من صلاحت رو میخوام …بازم ببخشید…😊😶

  • شیخ المریض

   این کاکا داریوش یکی از افرادیه که تو ذهن ما به عنوان یه انسان دلسوز نقش گرفته

   خیلی ها راحت از کنار مشکلات بقیه میگذرند

   اهمیتی نمیدن

   ولی آدمایی مث این کاکا داریوش ما کم گیر میاد ؛ انشا الله همیشه سر شار از انرژی بمونی

   چون این آدما بخاطر دلسوزیشون زود خسته میشن 🙂

 • من با نظر شیخ کاملا موافقم ، اما نظر من اینه که الناز کم نیاره ، داش خود من 2 ساله افسردگی داره ، اگه من بیس چار ساعته مراقبش نباشم میشه حاد ، دیوونه نیست ولی هر ماهی دو مرتبه وقت روانشناسی داره ، در ضمن برای اونایی که نمیدونن بگم که روانشناس برای دیوونه ها نیست اون روانپزشک و روانکاوه که برای ادمای دیوونه و از دنیا بریده است ، روانشناسا فقط با گفتار درمانی و توصیه کارای فیزیکی و روحی درمان میکنن اما روانپزشک و روانکاو کارشون با قرص و داروست ؛

 • در پاسخ به

  ◄ شیخ المریض ►
  ◄ این کاکا داریوش یکی از افرادیه که تو ذهن ما به عنوان یه انسان دلسوز نقش گرفته

  خیلی ها راحت از کنار مشکلات بقیه میگذرند

  اهمیتی نمیدن

  ولی آدمایی مث این کاکا داریوش ما کم گیر میاد ؛ انشا الله همیشه سر شار از انرژی بمونی

  چون این آدما بخاطر دلسوزیشون زود خسته میشن 🙂 ►

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
  مرسی شیخ…..از نظر من مشکل عزیزان مشکل منم هست …و منو ناراحت میکنه وقتی میبینم یکی غمگینه…

  درست و کامل نمیدونم مشکل آجی طناز چیه ولی تا یه حدودی متوجه شدم…شیخ شاید از اینکه گفتم برو پیش مشاور ناراحت شده باشه شما باهاش صحبت کن به نظرم حرف شما رو بهتر از من گوش کنه…

  بعضی وقت ها فک میکنم طناز خودشو الکی طوری جلوه میده که انگار شکست خورده..
  اگه آدم ناراحت باشه از نظر من نباید بزاره کسی بفهمه که اونم ناراحت بشه اما طناز همه جا جار میزنه که من شکست خوردم…😯

  • شیخ المریض

   به نظر من طناز توَهم گرفته

   توَهم شکست عشقی

   کسی که خودشو به خواب بزنه رو نمیشه بیدار کرد

   باید خودش خسته بشه

   بعد ما میکشیمش بالا ازین فاز

   ولی وقتی خودش نخواد هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه براش کنه

 • ببخشیدبچه هااگه پستام ناراحتتون میکنه اشکال نداره دیگه درموردخودم پست نمیزار منم خوبم چیزیم نیس دارم خوب میشم دیگ مث قبل نیستم😃

 • در پاسخ به

  ◄ شیخ المریض ►
  ◄ به نظر من طناز توَهم گرفته

  توَهم شکست عشقی

  کسی که خودشو به خواب بزنه رو نمیشه بیدار کرد

  باید خودش خسته بشه

  بعد ما میکشیمش بالا ازین فاز

  ولی وقتی خودش نخواد هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه براش کنه ►

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
  درسته…😌

 • طناز برو دنبال ورزش برو بزن خودتو خالی کن ورزش مرفینه باور کن وقتی میزنی حس خوبیه عالی خالی میشی داد میزنی لگد میزنی توی سر و صورت عشقیه واسه خودش برا من که جواب داد

 • در پاسخ به

  ◄ چوریوک ►

  طناز برو دنبال ورزش برو بزن خودتو خالی کن ورزش مرفینه باور کن وقتی میزنی حس خوبیه عالی خالی میشی داد میزنی لگد میزنی توی سر و صورت عشقیه واسه خودش برا من که جواب داد ►

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
  وای خدا چی حاله
  چوریوک جون تو هم شکست خوردی
  خاک تو سر عاشقی این زمونه فقط و فقط رنج و درده

 • ن من شکست نخوردم مشکلات دیگه داشتم

 • من تازه دارم با موجودی ب نام پسر که توی جامعه هستش کنار میام عشق وعاشقی سی چنده

 • سلام طنازجون بیخیال باش سعی, کن کسی وبخوای, که بهت اهمیت بده همون جورکه هستی توروبخوادالان دوره دوره وابستگی بایدسعی کنی دل نبندی اروم باشی, غصه نخوری

 • طناز جون اسمتو فراموش کرده دلیل نیست که دوست نداره من خودم اوایل فک میکردم افشین فرشیده بعد فهمیدم افشین

 • نمیدونم…واس من که دیگ مهم نی…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*bye_bye*  *fekr*  *gij_o_vij*  *yohoo*  *modir*  *ghalb*  *gol_rose*  *labkhand* 
*soot*  *yes*  *gerye*  *neveshtan*  *narahat*  *bi_chare*  *bi asab*  *dali* 
*gerye_kharaki*  *amo_barghi*  *hip_hip*  *jigh*  :khak:  *ghalb_sorati*  *mach*  *O_0* 
*difal*  *malos*  *ey_khoda*  **♥** 
 
 
◄ MORE ►
 
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها