• عاشخونه ها
فال آنلاین

ابدیت تکمیل شد

😍 از گوگل پلی ، مایکت ، بازار و پارس هاب و چهار خونه بروزرسانی کنید 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • میترکونیم
    حساس نشو

بسته جوکها

به سلامتی دخترای قدیم که کدبانو بودن و از پس کارای خونه برمیومدن، صداشونم در نمیومد …
نه دخترای الان که اگه در نوشابه رو باز کنه و دستش زخم بشه!
تو فیسبوکش مینویسه : امروز مرگو با چشام دیدم 😐

به یارو گفتن بیا فلان شرکت، 15 روز کار 15 روز استراحت ماهی 400 هزار تومان …
یارو یه کمی فکر کرد گفت: نمیشه اون 15 روز هم نیام ماهی 200 ؟! 🙄

ما احتیاجی به سلاح کشتار جمعی نداریم یه خورده هواى تهران با هواى اهواز رو تو یه کیسه قاطى کنیم بندازیم اونجا …
اسرائیل از صحنه ى روزگار محو خواهد شد 🙂
بعله 🙂

به مامانم میگم : فکر کنم دیگه وقتشه از تنهایی در بیام ، هر چی باشه بیست و شش سالمه مامان 🙂

میگه : یعنی زن میخوای پدرسوخته؟ ^_^

میگم : پـَـــ نــه پـَـــ یه داداش توپول موپول میخواستم روم نمیشه مستقیم به بابا بگم 😐 😐

هاردی : می خوام ازدواج کنم 🙂

لورل : با کی ؟ 😮

هاردی : معلومه دیگه با یه زن مگه تو کسی رو دیدی که با یه مرد ازدواج کنه ؟ 😐

لورل : آره 😐

هاردی : کی ؟ 😯

لورل : خواهرم 😐

ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺧﻮﻧﯽ میگیرن ﺍﺻﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻦ
ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ 😐
.
.
.
.
ﻓﻘﻂ ﻣﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ببینیم ﺍﯾﻨﯽ که اﻻﻥ ﮐﺪﻭﻡ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯾﯿﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ :)))

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

ﺍﻻﻥ ﺗﻮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺕ ” ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ” فوﻭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺿﻊ ﻫﻮﺍﺳﺖ 😐

ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﺮﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﻣﺮﺩ میشن ، ﺁﺩﻡ ﻣﯿﺸﻦ …
.
.
.
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻗﺒﻠﺶ ﺣﯿﻮﻥ ﺩﺭﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ … 😐
.
.
.
.
.
.ﮔﻮﮔﻮﻟﯿﺎ . . . . ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺩﺭﮔﯿﺮ اﺑﺮﻭﻫﺎﺷﻮﻧﻦ ﭼﯿﮑﺎﺭﺷﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﺧﻪ ^_^ ^_^

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻤﻮ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺑﺨﻮﺭﻡ …
ﺗﺎﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺑﺎﺷﻤﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﻮﺭﻡ 😐
ﻋﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎ ﺷﺪ … 😯
ﺻﺐ ﮐﻦ … :S

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻡ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺑﺨﻮﺭﻡ
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻓﺴﻮﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﻮﺭﻡ … 🙂

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﺯﻡ ﻧﺸﺪ 😐
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺪﻭﻧﯿﺪ ﯾﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﯿﺪﻡ ﺩﯾﮕﻪ … ^_^
ﺑﻬﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ کنید … ^_^
ﺗﻮ ﺷﺎﺩﯾﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ 😀

ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺰﺩ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻋﺮﺿﯽ ﺩﺍﺭﻡ 🙂

ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻋﺮﺿﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﻮ -_-

ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ : 78 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ

ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻃﻮﻟﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﮕﻮ -_-

ﻭ ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ : 186ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 🙂

ﻭ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩ ^_^

ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﻪ :
.
.
.
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻃﻌﻢ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﯿﮑﺶ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻋﻤﻮﻡ ﺭﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ …

ﺍﻣﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻮ ﮔﺮﻣﺎ ، 8 ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﺎﻻ ، ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺵ 😐

ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ …
.
.
.
.
ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺻﺪﻫﺰﺍﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ پنهونه 😯

ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﯿﺬﺍﺷﺘﯿﻦ ﺗﻮ ﻭﺍﯾﺒﺮ ﻭ ﺍﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻡ ﺍﻻﻥ ﮐﻞ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ 😐

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

ابادانیه زنگ میزنه به اوباما میگه ما میخوایم با شما بجنگیم، اوباما میخنده و میگه شما چند نفرید؟ ^_^

ابادانیه میگه مو و دوتا کوکام و عامو هام. 😐

اوباما میگه ارتش ما 6میلیون نفره ^_^

ابادانیه میگه دوباره زنگ میزنم بت خبر میدم 😐 😐

چند دیقه بعد دوباره زنگ میزنه به اوباما میگه با شما نمیجنگیم 😐

اوباما میگه چی شد ترسیدین؟ ^_^

ابادانیه میگه نه وولک فکرامونو کردیم دیدیم جا برا دفن 6میلیون نفر نداریم ^_^ ^_^

فقط در ایران مشاهده میشه یارو با کامیون اومده تو محوطه بیمارستن بوق میزنه …

حراست با بلندگو داد میزنه اقا اینجا بوق نزن :@

یارو دوتا بوق دیگه میزنه یعنی باشه!

بعد نیم ساعت برمیگرده میخواد بره بیرون،دوتا بوق واسه حراستیه میزنه 😐

حراستیه با بلندگو میگه نوکرررم ^_^

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪا وﻗﺖ ﻣﯿﺪﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﮑﻨﯿﻦ 😐
دوروغ میگن 😐

ﻗﯿﭽﯽ … 😐

ﭘﻨﺲ …. 😐
.
.
.
.
.
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺣﻢ ^_^

ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
ﺩﻭﺵ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮏ ﺩﺭ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺯﺩﻧﺪ …
.
.
.
.
ﮐﭽﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺷﺎﻧﻪ ﺯﺩﻧﺪ ^_^

با ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻡ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﺐ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺯﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟

ﻣﯿﮕﻪ: ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﻧﻪ ﻭﻣﺎﺷﯿﻦ وﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ 😐

ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ: به ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻡ ﺩﺳﺘﭙﺨﺘﺖ ﺧﻮﺏ باﺷﻪ ^_^

7 ◄ هفتا دوشتت دارم

828b0f09afed13f156ad16871fff8287_500

خانمه به شوهرش پیامک میده:
سلام عزیزم، اگه موافقی بریم خونه مامانم عدد “۱”
و اگه میخوای بریم خونه مامانت
سینوس ۲۳به توان ۷ تقسیم بر ۲/۷۶۳ ضربدر ۶۵۷
رادیکال ۵ به توان ۲ تانژانت ۷۸۶ مبنای ۲۱” رو پیامک کن !
جواب شوهر جالبه!
۰/۰۵۷۳۸۷۷۷۳۲۵

ادامه مطلب

3 ◄ شد سه تا هوورا هوورا

میخوام ببرمتون به قدیماااا ^_^
.
.
.
مااااامااان تموم شد بیا منو بشووور ^_^ 😀

پیرزن اصفهانی :
حجی،میدونی دعواهای بیخودی ما این چند سال سری چی چی بودس؟ 🙂

حجی : هان چی چی بودس؟ 😐

پیرزن : من حساااس … آشومام بی شعور ^_^

دلجویی یک مرد اصفهانی از همسرش :
چیزیدونس؟ 😮
چدونس؟ 😐
چیطوشدس؟ 😯
د چدس؟ :@
اخه چیچیس؟ :@ :@
چه مرگیدس اخه؟ :'(
نمیگویی؟ 😐
به جهنم :@
وعه خدا ورد دارد که اینقده منا حرص میدی 😐
خیر ندیده اصی وخی برو خونه اقاد :@

این قدر بی پولی بم فشار اورده که …
.
.
.
.
دیروز تو بازی جی تی آی مسافرکشی میکردم 😐
به همین برکت -_-


.
.
.
الکی مثلا من مریم حیدرزادم ^_^

نه نه من لو نمیدم 😯
حتی اگه ناخنامو بکشید :@
نه من خیانت کار نیستم :@
اخخخخ -_-

الله اکبر
.
.
.
الکی مثلا من زیر شکنجه ی ساواکم ^_^

بچه ها من میخوام ازدواج کنم 🙂
.
.
.
.
الکی مصلن من مغز خر خوردم ^_^

13 ◄ به قولی اصفونیا شد سینزه تا

ﺍﺥ ﺳﺮﻡ 😯
.
.
.
.
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﻧﯿﻮﺗﻨﻢ ^_^

ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ … :

زﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ …
ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮﺩﻥ باﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ … 🙂

ﺯﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ …
ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻮﻓﺎﮊ ﻭ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁن و همرﺍﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺘﺎﺏ … 🙂

ﻭﺍﻣﺎ ﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ 😐 …

ﺍﻟﻬﯽ ﺑﺤﻘﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺣﻤﺘﺖ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺭ ﺣﻘﻢ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﮕﯿﺮﯼ :'(

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺤﻖ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻭﻧﺖ ﭼﺸﻢ ﺣﺴﻮﺩﺍﯼ ﻣﻨﻮ کور ﮐﻨﯽ :@ :'(

ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺩﯾﺪﻥ ﻣﻨﻮ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻤﻮ ﺍﺯ اﻭﻧﺎ ﺑﮕﯿﺮﯼ :'(

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺍﮔﻪ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ سیاه ﺑﻨﺸﻮﻧﯿﺶ :'(

ﻭﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺑﺠﺎﯼ ﺁﻥ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺍﺍﺍﺭﺩ 🙂 🙂 🙂

ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ :

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ “ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻓﺠﺮ” ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﻦ ماﻫﻮﺍﺭﻩ ﻓﺠﺮ 😐

ﺣﺎﻻ ﺳﻮﺍﻝ :
ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟

_1ﻓﺠﺮ _2ﺍﻣﯿﺪ

ﮐﺴﯽ ﺗﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺷﻨﺎ ﺳﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟ 🙁

ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ :

ﻭﮐﯿﻞ ﻫﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻥ ﺗﻮ ﺩﺭﺩﺳﺮ …

ﺑﯿﻔﺘﯽ دﮐﺘﺮﺍ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻥ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺸﯽ …

ﭘﻠﯿﺴﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻥ ﯾﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﮑﻨﯽ …

ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻥ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ اﻭﻣﺪﻩ باﺷﯽ …

ﺻﺎﺣﺒﺨﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻥ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﻧﻪ نخری …

ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻥ ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﺕ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺸﻦ …

ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻥ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﺧﺮﺍﺏ ﺑﺸﻪ …

ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﮐﻔﻦ ﻭ ﺩﻓﻦ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻥ ﺑﻤﯿﺮﯼ …
.
.
.
ﻓﻘﻂ ﺩﺯﺩﺍ ﻭﺍﺳﺖ ﯾﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺏ ﻭ ﭘﺮﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ 🙂

ﻣﯿﺨﺎﻡ ﺑﺮﻡ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ :S
.
.
.
.
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ 20 ﺩﺳﺖ ﮐﺖ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻡ 😐

12 ◄ گلیلی لی لی لی

ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺑﺎﻭﺍﺳﻢ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﻣﻴﺨﺮی؟

ﺑﺎﺑﺎ : ﺍﮔﻪ ﺷﻴﻄﻮﻧﻲ ﻧﮑﻨﻲ، ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻲ،ﺯﯾﺎﺩﺑﺎﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺑﺎﺯﻱ ﻧﮑﻨﻲ، ﻣﺴﻮﺍﮎ ﺑﺰﻧﻲ، ﻣﻌﺪﻟﺖ ﻫﻢ۲۰ ﺷﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﺮﻡ 🙂
.
.
.
ﭘﺴﺮ : ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻭﺭﺩﺍﺭﻡ؟ 😐

جوک

ﺩﻩ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﯽ ﭼﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺷﺼﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻧﻮﺩ ﺻﺪ ، ﺁﺵ ﻣﺎﺵ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺎﺵ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ بخور ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺵ … 🙂

ﺧﺐ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺝ ^_^

ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ 2ﺳﺎﻋﺘﻪ ﯼ ﻣﺎ دﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ 😀

جوک

بیا پسته بخور 🙂
.
.
.
.
الکی مثلا من پولدارم ^_^

جوک

شیرفهم شد؟ :@
.
.
.
.
الکی مثلا جذبه دارم ^_^

جوک

من خیلی خوب زبون پسرا رو میفهمم 🙂
.
.
.
.
الکی مثلا من دامپزشکم ^_^

جوک

ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﯿﻪ،ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﺪﺍﺭﻡ 😐
.
.
.
.
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎر ﺍﻭﻣﺪﻩ ، ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺭﺩﺵ ﮐﻨﻢ 😐
شما بگین نه این چه کاریه پسر به این خوبی … نزارید برن ها ^_^

جوک

.
.
.
.
الکی مثلا من لالم 😐

جوک

ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﯾﺎﺭ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻨﻢ ﻫﻤﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭ قدﯾﻤﯽ …
.
.
.
اﻟﮑﯽ مثلا ﻣﻦ ﻫﺎﯾﺪﻡ شمام بیاید امضا بگیرید ^___^

جوک

ﻋﻠﻢ اگر ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻪﯼ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺍﺯ سرزمین ﭘﺎﺭﺱ در ﺗﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ کرد 🙂

جوک

بلقیس خیلی دختر باکمالاتیه 🙂
.
.
.
الکی مثلا شما بگید اره کجاشو دیدی ماهه خب؟ ^_^

9 ◄ لایک کن و فرار کن

فرشته ارزوها میره پیش یه تهرانی و میگه یه ارزو کن تا براوردش کنم 🙂

تهرانیه میگه لهجه ابادانیا رو از زمین بردار تا دیگه این قدر به لهجه شیرینشون ننازن 😐

فرشته ارزوها میگه :
عامو برو برس به کارت 😐
ینی به قران جوری میزنمت تا تانکی ابولحسن سینه خیز بریاااا :@
تو با ای صورتت روت شد ای حرفه بزنی بگم بندازنت تو شط کروکدیلا بخورتت 😐 :@
مرتیکه کلووو 😐

جوک

سلامتی بوشهر که 5 تا فصل داره :
تابستون « اسفند و فروردین »

داغستون « اردیبهشت و خرداد »

تشتسون « تیر و مرداد »

خاکستون « شهریور و مهر و ابان «

دمستون « اذر و دی و بهمن »

جوک

یه پیرزنه بوشهری با کاروان میره کربلا تو بین الحرمین گم میشه رئس کاروان میره اطلاعات میپرسه میگه شما پیرزنی با این نشون پیدا نکردین :S

مأموره گفت : والله یکی پیدا کردیم ولی مترجم عرب،فارس،انگلیس،ترکی اوردیم ولی نمیتونن ترجمش کنن زبان سختیه 😐

ریس کاروان میگه : مگه چی میگه 😯

مأموره گفت : میگه دی گمواویدمه جون ختون واگردنینام :'(

ریس کاروان میگه : بگیرینش تا بیام همی خوشه ^_^

جوک

ﮐﺜﺎﻓﺘﺎﯾﯿﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﻥ …
.
.
.
.
ﺍﯾﻨﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺣﻤﻘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮﺿﯿﻦ ^_^

جوک

ﻋﺸﻘﻢ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ؟؟؟؟ 🙂
.
.
.
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻪ ^_^

جوک

ﮐﻢ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰﻡ ﺍﺯ ﺩﺱ ﺭﻓﺖ :@
.
.
.
.
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭﺱ ﻣﯿﺨﻮﻧﻢ ^_^

7 ◄ هفتا دوشتت دارم

من بچه که بودم بیشتر از اینکه از گم شدن بترسم از پیدا شدن میترسیدم….!

وقتی پیدا میکردنم یعنی جوری میزدنم که تا یه هفته صدا سگ بدم! :fat:   :fat:   😯

♫♫♫
یکی از معضلات بچگیم این بود که
چرا من نمی تونم مثل شخصیت های کارتون
که اشکاشون به دو طرف پرت میشد گریه کنم ! 🙄

♫♫♫
اعتراف می کنم بزرگترین لذت دوران بچگی من این بود که
روزهای بارونی تو راه مدرسه با او چکمه طوسی پلاستیکی که تا زیر زانوم بود
مثل خل ها از جاهایی رد می شدم که آب جمع شده
و وقتی قابلیت چکمه هام رو می دیدم که تا عمق زیاد هم پام خیس نمیشه
کلی کیف می کردم ! 🙂
حس ماشین شاسی بلند بهم دست می داد …

♫♫♫
زیباترین خبر در دوران مدرسه :
معلم نیومده !!!

♫♫♫

 

مدرسه :
۲+۲=۴
تمرین خونه :
۴+۲*۸/۲
سوال امتحان
حمید ۵ سیب دارد ، او هفت دقیقه تا رسیدن قطار فرصت دارد
جرم خورشید را محاسبه کنید !

43 ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺮﺗﺎﻡ ﻣﺎﻝ ﻭﻗﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ کسی ﻭﺍﺳﺶ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﺎﻣﻪ ﺍی میبرم 😐

ﺑﻌﺪﺵ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﺸﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻪ ﺗﯿﮑﺸﻮ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﺎﺭﻩ لعنتی 😐

^_^ ^_^ ^_^

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻻﺯﻣــﻪ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯿﻤﻮﻥ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ” ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ … ﻟـﻄﻔﺎ قطع ﮐﻨﯿﺪ ” 😐

^_^ ^_^ ^_^

ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻧﮑﻨﺎﻱ ﺟﻠﻮﻳﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ها ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻣﺎﻍ ﻳﮑﻴﺸﻮﻥ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺽ ﺩﺍﺭﻱ ؟ :@

ﻧﮕﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻮﺩ 😐

^_^ ^_^ ^_^

ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻭﻥ ﺯﺍﺋﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ :)))

^_^ ^_^ ^_^

ﺍﺯ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺍﻣﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﺍﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺴﺘﺮﻥ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺍﻫﻨﮓ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺴﺘﺮﻥ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻼ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ
ﺑﺎﺷﯿﻢ 🙂 🙂

^_^ ^_^ ^_^

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ : ﯾﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﻣــﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧــﺮﺍﺏ یا اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ میباشد 😐 ؟

^_^ ^_^ ^_^

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﻮﺍﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﭘﻴﺶ ﺍﻭﻣﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻦ کجام؟!؟ 😯

ﻳﻪ ﻛﻢ ﻛﻪ ﺩﻗﺖ ﻛﺮﺩﻡ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺭﻭ تمیز ﻛﺮﺩﻩ ^_^

^_^ ^_^ ^_^

ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺫﻫﻦ ﻣﻨﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮﮐﺮﺩﻩ 😐

ﺍﯾﻦ ﺁﺗﺸﻨﺸﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ، ﭼﺮﺍ ﻫﻤﻮﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻤﯽ ﺷﯿﻨﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ میخوان ﺑﺮﻥ مأﻣﻮﺭﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺸﻦ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺨﻮﺭﻥ ﺑﯿﺎﻥ پایین؟ 😐

11 ◄ i love u
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها