• پیامک
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

نوشته های اندرویدی

ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﯿﻮ جابز ،ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﺷﻐﻠﯽ ، ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺭﻓﺖ

ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ، ﯾﮏ ﻭﺭﻗﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﺳﺘﯿﻮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ

ﺳﻮﺍﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ ، ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺧﻠﻮﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ، ﺑﻪ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ، ﺍﯾﻦ ﭘﺎ ﻭ ﺁﻥ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﮐﻤﮑﻰ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﻮﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻏﺰﻝ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻰ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ

ﺩﻭﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ، ﺻﻤﯿﻤﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻰ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ، ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ

ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﺍﺭﺩ

ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ؛ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺭﺍ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﯿﺮﺯﻥ؟
دوستتون؟
عشقتون؟

ﺟﻮﺍﺑﻰ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﯿﻮ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ، ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﯾﺪ
ﭘﺎﺳﺦ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ

ﻣﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺍﻡ ﺗﺎ ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕاه منتظرمیمانم شایداتوبوس آمد

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

وفای دختر

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺻﺒﺢ ﻋﺮﻭﺳﯽ، ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﭘﺴﺮ ﺁﻣﺪﻧﺪ
ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮﺁﻣﺪﻧﺪ
ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ
ﺍﺷﮏ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ نتوانست خود را کنترل کند
ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﮔﻔﺖ: ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﻨﻢ
ﺷﻮﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﯾﺸﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺩ
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ، ﭘﺪﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺎﺩﯼ ﮐﺮﺩ
ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺩﺍﺩ
ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻌﺠﺒﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ
ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﻭﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﯿﺴﺖ
ﻣﺮﺩ ﺑﺴﺎﺩﮔﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ
ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦﻫﻤﻮﻥ ﮐﺴﯿﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﯾﻢ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

معلم پای تخته نوشت یک با یک برابر است
یکی از دانش آموز ها بلند شد و گفت
آقا اجازه یک با یک برابر نیست
معلم که بهش بر خورده بود گفت
بیا پای تخته ثابت کن یک با یک برابر نیست… اگه ثابت نکنی پیش بچه ها به فلک میبندمت
دانش آموز با پای لرزون رفت پای تخته و گفت
آقا من هشت سالمه علی هم هشت سالشه…. شب وقتی پدر علی میاد خونه با علی بازی میکنه اما پدر من شبها هر شب من و کتک میزنه

چرا علی بعد از اینکه از مدرسه میره خونه میره تو کوچه بازی میکنه اما من بعد از مدرسه باید برم ترازومو بر دارم برم رو پل کار کنم

محسن مثل من ۸سالشه چرا از خونه محسن همیشه بوی برنج میاد اما ما همیشه شب ها گرسنه میخوابیم

شایان مثل من ۸سالشه چرا اون هر ۳ماه یک بار کفش میخره و اما من ۳سال یه کفش و میپوشم

حمید مثل من ۸سالشه چرا همیشه بعد از مدرسه با مادرش میرن پارک اما من باید برم پاهای مادر مریضم و ماساژ بدم و…

معلم اشکهاش و پاک کرد و رفت پای تخته و تخته رو پاک کرد و نوشت

یک با یک برابر نیست

خسرو گل سرخی

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

بادقت بخون وهرجمله رو توذهنت تصورکن

یه فلج قطع نخاعى از خواب که بیدار بشه منتظره یکنفر بیدار بشه

سرش منت بذاره و ببرتش دستشویى و حمام و کاراى دیگه شو انجام بده.میدونى آرزوش چیه؟
فقط یکبار دیگه خودش بتونه راه بره و کاراشو انجام بده

یه نابینا از خواب که بیدار میشه ، روشنایى رو نمیبینه ، خورشید و نمیبینه ، صبح رو نمیبینه

میدونى آرزوش چیه؟
فقط یکبار فقط یکروز بتونه نزدیکاش و عزیزاش و آسمون و و زندگى رو با چشماش ببینه

یه بیمار سرطانى دلش میخواد خوب بشه و بدون شیمى درمانى و مسکن هاى قوى زندگى کنه و درد نکشه

یه کر و لال آرزوشه بشنوه بتونه با زبونش حرف بزنه

یه بیمار تنفسى دلش میخواد امروز رو بتونه بدون کپسول اکسیژن نفس بکشه

یه معتاد در عذاب آرزوى بیست و چهار ساعت پاکى رو داره

الآن مشکلت چیه دوست من؟

دستتو بذار رو زانوت و از تمام وجودت و نعمتایى که خدا بهت داده استفاده کن و به روزى فکرکن که شاید همین نعمتا رو از دست بدى

پس شکرگزارى کن و ازشون استفاده کن

تو خیلى خیلى خیلى خوشبختى، غر نزن ؛ ناشکرى نکن

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

آسونا رو خودت حل کن سختاشم بسپار به خدا ، خودش واست حل میکنه

۳۷ ◄ اشمولی پشمولی

ﺍﮔﻪ ﻣــــــﺮﺩﯼ . . . ؟
ﻣــــــﺮﺩ ﺑﻤــــــﻮﻥ
ﺍﮔﻪ ﻧﯿﺴــــــﺘﯽ
ﻧﺎﻣــــــــــﺮﺩﯼ ﻧﮑــــــﻦ
ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻬــــــﺎﯾﯽ . . . ؟
ﺗﻨﻬــــــﺎ ﺑﻤــــــﻮﻥ
ﺍﮔﻪ ﻧﯿﺴــــــﺘﯽ
ﺗﻨــــــﻬﺎﺵ ﻧـــــــــــﺬﺍﺭ
ﺍﮔﻪ ﻧﺠﯿﺒــــــﯽ . . . ؟
ﻧﺠﺎﺑﺘــــــ ﮐُﻦ
ﺍﮔﻪ ﻧﯿﺴﺘــــــﯽ
ﻫﺮﺯﮔــــــــﯽ ﻧﮑــــــﻦ
ﺍﮔﻪ ﻋﺎﺷــــــﻘﯽ . . . ؟
ﻋﺎﺷــــــﻖ ﺑﻤــــــﻮﻥ
ﺍﮔﻪ ﻧﯿﺴــــــﺘﯽ
ﺣــــــﺮﻣﺘــــــ ﻋﺸﻘــــــﻮ ﻧــــــﺸﮑــــــن
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
سلامتی پسرایی که به خاطر
« حرمت »
…خواهرشون
حرمت هیچ دختری رو زیر پا نذاشتن
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
اَََگِِِـــه حوصِِِلََشــــو نداری√

بِِِِهــــِِش بِِگــــــو☞↺

اََمـــــــــّـــا۰۰↶

هیـــْْْــچ وَََقـــْْـت جُــوری۰۰↯

رفتار نکــــــــــــــن ⇘

کِِِـــه حِــس کُـنه اضافســــت✘
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○l
شاخ نیستم
ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻦ ِ ﮐَمم ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪِ ﺧﯿﻠﯿﺎم
✔ﺻﺪﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ؟♥♡↯
ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻟﺖ
ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺮﺗﺸﻮ ﺩﺍﺭﻥ
✔ ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻡ♥♡↯
ﺧﯿﻠﯿﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍﺍﺍﻡ
ﻗﺸﻨﮕﯿﺶ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻣﻮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺎﻡ
✔ﺑﻌﺪ ﻣَﺮﮔَﻢ !!!♥♡↯
ﺟِﻨﺎﺯَﻡُ ﺑﺴﻮﺯُﻧﯿﻦ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ
ﺣَﺴﺮﺕ ﺳَﺮِﺧﺎﮐ ﺍﻭﻣَﺪﻧَﻢ ﺑﻪِ ﺩِﻝِ
ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ
✔ﻣﺎﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺍﯾﻨﻢ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍﺳﺖ♥♡⇜ ! ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﭽﯽ ﺍﺭﺯﻭﯼ
خیلیاست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

۲۵ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

‏↯دلـــــــــــم تنگه↯

ببـــــــار بــــــارون شریک”گریه ی“من باش★

به جـــــــای اون که پیشم نیست رفیقـــــــه✘غصه✘من باش★

ببار ای نم نـــــــــم بــــارون تـــــواین حال پریشونی دارم از غصه میمیرم
تــــــــــو☜درد☞منــــــــــــو میدونی
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ﺳﻬﺮﺍﺏ

ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﺮﺩﯾﺪﻡ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺾ
ﻟﺐ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺩﯾﺪﻡ
ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﺩﯾﺪﻡ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ
ﺍﻣـــﺎ
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ
ﺭﻣﺰ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺭا
ﭘﺸﺖ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺍﯾﻦ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ …… ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﻬﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
گرگ: عاطفه نداره ، رحم نداره ، فکر نداره ولی

اگه بفهمه دوسش داری رام میشه .حتی اگه بی رحمترین گرگ باشه

آدم : عقل داره ، شعورداره ، فکرداره ، ولی

اگه بفهمه دوسش داری گرگ میشه

حتی اگه رام ترین آدم روی زمین باشه

فرق است میان گرگی که گرگ به دنیا امد و انسانی که گرگ شد
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

یہ روزی میاد کہ

بهت ثابت میشہ

من مثل بقیه نبودم

ولــی اون روز تو

بــرام مثل بـــقیہ ای
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▲↑زیادی↑▲
کسیو تحویلش بگیری

 

عاشق بی محلی های
یکی دیگه می شه

میدونی چرا؟؟

چون
★خوب بودن زیادی★

♡دل♡ نمیبره

♡دل♡ میزنه
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ

ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴانی ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ

ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ام

ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ

ﮔﺎﻫـــــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ام

ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ

ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ؛ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕــــــــﻮﯾﻢ : ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ  ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ

ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ

اﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ..ﻣـــــــــــــﻦ ﺧﻮﺩﻡ
ﻫﺴﺘﻢ …!! ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
دلم که ازکسی بگیرد،پاک میکنم

گاه خودش را….گاه اشتباهش را
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
وقتـــے بہ دنبــــال صــــداے دلت رفتــــے

غـــــرورت را جــــا بگــــذار

 

۲۳ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

*~~~~~~~~*

آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد
شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش- دوست می دارد
حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد
چه قدر دوســتت دارد
و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد

*@@*******@@*

khengoolestan_post_durush_12_dey_1395

۲۴ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

khengoolestan_post_tanaz_10_dey_1395

-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*

*بی صدا رفتم*

☜نَه اِلتِمٰاسِش کَردَم☞

✘نَه خیرهْ خیره نِگاهش✘

⇜فَقَطْ آهے کِشید‌َم⇝
وَ
سکوت کردَمْ

هَمین ☜ آه ☞ بَراےِ تمامِ

زِندِگے اَشْ کافیستْ

بُگذٰارْ بِرَوَد

هَمْسَفَرِ “رٰاهِ” مَن کِه نَشُدْ

دَرْبِــــــــــدَرِ “آهِ” مَنْ کِه میشَوَدْ

-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*

۳۳ ◄ بیشتر و بیشترش کن
  • 2
  • 602
  • 3,332
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها