• دلنوشته
فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

روانشناسی

ravanshenasi_khengoolestan

یه احساس خوب دادنی نیست بلکه ساختنیه…

مهم نیست چند تا کار هست که باعث خوشحالیت میشه

بلکه مهم اینه که از همین الان تصمیم بگیری خودتو شاد کنی.

خودتو تشویق کنی…

وجود خودتو از محبت دوباره پر کنی…

بیا کمی به خودت برس..

کمی بازیگوشی کن..

کمی کودک باش…

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

۱۲ ◄ گلیلی لی لی لی

٩ چیز که مانع ٩ چیز دیگر است

** بسیار مهم، لطفا با ذهن باز بخوانید **
♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥
یک . غرور، مانع یادگیری
دو . تعصب، مانع نوآورى
سه . کم رویی، مانع پیشرفت
چهار . ترس، مانع ایستادن
پنج . عادت کردن، مانع تغییر
شش . بدبینی، مانع شادی
هفت . خودشیفتگی، مانع معاشرت
هشت . شکایت، مانع تلاش گری
نه . خودبزرگ بینی، مانع محبوبیت

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ
ﺍﻭ ﺧﻴﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ
ﺍﺯ ﻧﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﮑﻨﺪ
ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

۳ ◄ شد سه تا هوورا هوورا

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﮐﻔﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻢ ﺍﻭﻣﺪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﻨﮓ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﻣﻮ ﻣﯽ ﺯﺩ
ﺧﺮﯾﺪﻣﺶ !!
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ،ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ…!
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻥ ﮐﻔﺶ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩ .
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺮﺍﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻤﺶ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﺍﺫﯾﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ
ﭘﺎﻫﺎﻣﻮ ﺯﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ
ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ…
ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ،
ﺍﻭﻥ ﮐﻔﺶ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ !
ﺍﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻭﻥ ﮐﻔﺶ ﺑﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩ .
ﺍﻭﻥ ﮐﻔﺶ ﺳﺎﯾﺰ ﭘﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ
ﺩﺭﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻤﺶ، ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﺩ !
ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﮐﻔﺶ ﻫﯿﭽﯽ ﻭﺍﺳﻢ ﻧﻤﻮﻧﺪ ﺟﺰ
ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﻫﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ …
ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭﻧﺪ !
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﺸﻮﻥ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ قلبتون ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﻥ
ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘشون ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشی
ﺁﺧﺮﺵ ﻓﻘﻂ ﺯﺧﻤﺎﺷﻮﻥ ﺑﺠﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ….

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

۲ ◄ دو لایک دارم دوسش دارم

ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺣﺮﻑ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺷﮏ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ
ﺣﺮﻑِ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺮﻑ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻧﻨﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﯾﻪ ﯾﺎﺱ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻨﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺷﺮﯾﻒ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼﻣﺸﺎﻥ ، ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺑﺎ
ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ، ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪﺵ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻢ ، ﻋﻤﺮﻡ ،
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﭼﺸﺸﺸﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﻣﺎ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﭘﺮﺗﻮﻗﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﺸﺸﺸﻢ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺣﺴﻮﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺩﺕ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﺍﻧﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ .
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﻣﻦ
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

💗👈 اگه میخوای راحت باشی ، کمتر بدون
و اگه میخوای خوشبخت باشی ، بیشتر بخون
__________________________
💗👈 تا پایان کار، از موفقیت در آن ، با کسی صحبت نکن
__________________________
💗👈 برای حضور در جلسات ، حتی یک دقیقه هم تأخیر نکن
__________________________
💗👈 قبل از عاشق شدن
ابتدا فکر کن ، که آیا طاقت دوری ، جدایی و سختى رو دارى یا نه؟؟؟
__________________________
💗👈 “سکوت” تنها پاسخی است که اصلا ضرر ندارد
ادامه مطلب

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

پدری داشت روزنامه میخوند پسرش گفت: بابا بیا بازی

پدرکه حوصله بازی نداشت یک تیکه از روزنامه رو که نقشه دنیابود رو تیکه تیکه کرد وگفت فرض کن پازله درستش کن

چند دقیقه بعد پسر درستش کرد پدر باتعجب پرسید: توکه نقشه دنیارو بلدنیستی چطور درستش کردی؟

پسر گفت: ادمای پشت روزنامه رو درست کردم دنیا خودش درست شد…!!

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

آدمای دنیا درست بشن دنیا درست میشه

۳ ◄ شد سه تا هوورا هوورا

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺮ ﻭ ﻻﻝ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺭﻗﺼﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﻭﯾﻠﭽﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻗﺪﻡ ﺯﺩ
ﺍﻣﺎ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ، ﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ، ﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺯﺩ، ﻧﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮔﻔﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺷﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ
♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

۳ ◄ شد سه تا هوورا هوورا
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها