• عاشخونه ها
فال آنلاین

* توجه * توجه *

❤ اینجا یه سری آدم بی دلیل دوستت دارند ؛ خاطرت خعلی عزیزه ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • لذت ببر ، نظر بده
Mehrnaz

Mehrnaz

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

user_send_photo_psot

جمله‌ی اول برای انرژی مثبت

هیچوقت در رسیدن به آنچه که می‌خوای تسلیم نشو

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دوم انرژی مثبت

شاید همه‌ی روزها خوب نباشد ولی چیزی خوب در هر روز وجود دارد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی سوم برای افزایش انرژی مثبت

مثبت فکر کنید  و اتفاقات مثبت حتما رخ خواهد داد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی چهارم از جملات انرژی مثبت

برای کسانی که روی زمین میخزند از تجربه های پروازت سخن نگو

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی پنجم زیبا برای انرژی مثبت

زمانی که هیچکس منو باور نداشت … خودمو باور داشتم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی ششم از انرژی مثبت

ساده که می شوی همه چیز خوب می شود

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هفتم برای انرژی مثبت

گاهی به گذشته نگاه کنید، چه مسیر طولانی را پشت سر گذاشته‌اید، خدا قوت

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هشتم از جملات کوتاه انرژی مثبت

اینکه همه‌چیز درگذر است دلیل خوبی برای ارزشمند نبودن آن‌ها نیست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی نهم انرژی مثبت

در بدترین شرایط هم می توان رشد کرد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دهم از جملات کوتاه انرژی مثبت

وفادار باش . . .اما نه به گذشته ات بلکه به آینده ات

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

آیدا علیزاده

35 ◄ اشمولی پشمولی

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

جمله‌ی اول انرژی مثبت

شرط درآمد کار است نه دانستن کار پس برو کار کن نترس نگو کاری بلد نیستم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دوم از جملات کوتاه و زیبای انرژی مثبت

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشته اید باید کسی باشید که تا به حال نبوده اید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی سوم انرژی مثبت

همیشه امید داشته باش چون همیشه فردایی هست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی چهارم برای انرژی مثبت

میدونی اگه صخره و سنگ تو مسیر رودخانه زندگیت نباشه صدای آب قشنگ نیست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی پنجم انرژی مثبت

نگرانی هرگز از غصه فردا کم نمیکنه بلکه فقط شادی امروز رو از بین می بره

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی ششم انرژی مثبت

حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست. بلکه امتحان ریشه هاست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هفتم

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت تنها یک کلمه است: میگذرد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هشتم از جملات انرژی مثبت

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی نهم از جملات کوتاه و زیبای انرژی مثبت

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دهم  انرژی مثبت

از ناکامی‌ ها و سختی‌ ها به‌عنوان نیرومحرکه کمک بگیرید. نگرش شما زندگی شماست

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

آیدا علیزاده

54 ◄ آفران به لایکت

user_send_photo_psot

*@***/*

ﺧــﺪﺍﯼ ﻣﻬـــﺮﺑــﺎﻧـــﻢ
ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺪﯾﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻫـــﺮ ﺭﻭﺯ
ﺑـﺎ ﻫـــﺰﺍﺭ ﻋـﺸــﻖ ﻭ ﺍﻣﯿــــــــﺪ

ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺩﻫﯽ ﺍﺯ ﺗـــﻮ ﺳﭙـﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ
ﻫـﺪﯾـﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻧــﺎﻣـﺶ زندگیست

*♥♥♥♥*♥♥♥♥*

58 ◄ یا لایک کن یا خودت رو تسلیم کن

user_send_photo_psot

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

زن‌ها یا عاشقے نمےکنند
یا اگر مرد ایده ‌آلشان پیدا شد
حرفِ دوست داشتن و خواستن و
ماندن کہ به میان آمد
با تمام وجودشان دل مےدهند

شڪ نکن
نقص در کارشان نیست

مواظب عشق زندگےات باش

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

55 ◄ آفران به لایکت

user_send_photo_psot

*@***/*

یہ پیانو رو در نظر بگیر
🌸🍃

کلیدها از یہ جایے شروع مےشن و در یہ جایے بہ پایان مےرسند
مےدونے کہ هشتاد و هشت تا کلید هست ولے بےانتہا نیستن
این تویے کہ با اونہا کار مےکنے و با اون کلیدها آهنگے کہ مےسازے بےانتہاست
من این کار رو دوس دارم
این همون تعریف زندگے است
🌸🍃

شاید ما خیلے از چیزهایے کہ بعضے دارن رو نداریم و خیلے چیزهارو داریم کہ خیلیا ندارن
بہ مادرت
بہ پدرت
بہ نفس کشیدنت
بہ موبایلے کہ در دست دارے
🌸🍃

بہ فرزندت
بہ همسرت
بہ اینکہ سواد دارے و مےتونے این متن را بخونے
بہ پولے کہ براے اینترنتت خرج مےکنے
بہ آرامش و امنیتے کہ براے فردا احساس مےکنے
و بہ شکم سیرت
بہ چشمانت کہ همچنان مےبینند
بہ اینکہ وقت دارے در اینجا باشے
🌸🍃

بہ زندگیت نگاه کن خیلےها اینہا را ندارند
پس قدردان زندگیت باش

زندگے داشتن کلیدهاے بیشمار نیست
نواختن همین کلیدهاے اندڪ
بہ زیبایے است
🌸🍃

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 ◄ اشمولی پشمولی

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

جمله‌ی اول انرژی مثبت

شرط درآمد کار است نه دانستن کار پس برو کار کن نترس نگو کاری بلد نیستم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دوم از جملات کوتاه و زیبای انرژی مثبت

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشته اید باید کسی باشید که تا به حال نبوده اید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی سوم انرژی مثبت

همیشه امید داشته باش چون همیشه فردایی هست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی چهارم برای انرژی مثبت

میدونی اگه صخره و سنگ تو مسیر رودخانه زندگیت نباشه صدای آب قشنگ نیست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی پنجم انرژی مثبت

نگرانی هرگز از غصه فردا کم نمیکنه بلکه فقط شادی امروز رو از بین می بره

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی ششم انرژی مثبت

حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست.بلکه امتحان ریشه هاست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هفتم

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت تنها یک کلمه است: میگذرد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هشتم از جملات انرژی مثبت

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی نهم از جملات کوتاه و زیبای انرژی مثبت

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دهم  انرژی مثبت

از ناکامی‌ ها و سختی‌ ها به‌عنوان نیرومحرکه کمک بگیرید. نگرش شما زندگی شماست

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

آیدا علیزاده

35 ◄ اشمولی پشمولی

khengoolestan_axs

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

جمله‌ی اول از جملات انرژی دهنده زندگی

به خودتان نگاه کنید ملاک مقایسه شما هستید نه دیگران

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دوم انرژی مثبت

گاهی به گذشته نگاه کنید ، چه مسیر طولانی را پشت سر گذاشته‌اید ، خدا قوت

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی سوم از جمله‌های انرژی دهنده زندگی

اگر برای شکشت آماده می‌شوید‌ انتظار پیروزی نداشته ‌باشید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی چهارم از جملات مثبت و پر انرژی کوتاه

برای بلند شدن باید خم شد و اگر گاهی مشکلات تو را خم کرد بدان آغاز ایستادن است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی پنجم برای انرژی مثبت

آرامش هنر نپرداختن به انبوه مسائلیست که ،حل کردنش سهم  خداست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی ششم از جملات انرژی دهنده زندگی

اگر زیبایی را آواز سر دهی ،حتی در بیایان، گوش شنوا خواهی یافت

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هفتم از جملات مثبت و پر انرژی کوتاه

هنوز دیر نشده برای عشق ورزیدن و محبت به یکدیگر کوتاهی نکن دوباره آغاز کن

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هشتم از جملات انرژی دهنده زندگی

اگر توان تغییر شرایط را ندارید خودتان را تغییر دهید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی نهم انرژی مثبت

کتاب زندگی پر از قصه‌های مختلف است، بخوانید و بگذرید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دهم ازجمله‌های انرژی دهنده زندگی

سرها بالا، قلب‌ها روشن، پیش به سوی روزهای خوب

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

آیدا علیزاده

34 ◄ اشمولی پشمولی
  • 16
  • 2,848
  • 5,364
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها