• عاشخونه ها
فال آنلاین

* آبدیت تکمیل شد *

❤ هم اکنون خنگولستان ورژن شیش و نیم روی گوگل پلی قرار داده شد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • دلخوشم با خنده ات
  بخند ، شاد باش ، زندگی کن
Mehrnaz

Mehrnaz

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 تایید و پذیرش خویشتن در این لحظه، شاه کلید ایجاد دگرگونیهای مثبت در همه ی زمینه های زندگی است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

ذهن شما مانند ابزار و وسیله ای است که میتوانید به هر طریق که دوست دارید، آن را بکار بگیرید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 به هدایت باطنی خود اعتماد کنید و یقین بدارید که آنچه دانستنش برای شما لازم است، برای شما آشکار خواهد کرد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

چه باور کنید و چه نه، ما اندیشه های خود را انتخاب میکنیم. شاید از روی عادت، آنقدر به اندیشه ای فکر کنیم که دیگر متوجه نشویم خودِ ما آن اندیشه را انتخاب میکنیم اما انتخاب نخستین، با خودِ ما بوده است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

تن ما مانند هر چیز دیگر زندگی، بازتاب اندیشه ها و اعتقادات درونی ماست اگر به خود فرصت گوش کردن بدهیم، می بینیم که تن همواره با ما سخن میگوید هر سلول تن شما به هر اندیشه ای که در سر دارید و به هر کلامی که بر زبان می آورید، پاسخ می دهد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

به هنگام خواب، در آرامش بخوابید و یقین داشته باشید که فرآیند زندگی پشتیبان شماست و از شادمانیِ شما مراقبت میکند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جملات مثبت برای موفقیت

آنچه اکنون برای اعتقاد و اندیشیدن و گفتن انتخاب میکنید، لحظه ی بعد، روز بعد، ماه بعد و سال بعد را خواهید آفرید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 کائنات سرشار از وفور و فراوانی است و این حق ماست که هر چه را نیاز داشته باشیم، به دست آوریم. مگر اینکه خلاف این اعتقاد را برگزینیم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 خود را هر کس و هر چه هستید و کاری که می کنید را دوست بدارید
به خودتان و زندگی بخندید، آنگاه هیچ چیز نمی تواند تکان یا آزارتان بدهد، بخاطر داشته باشید که همه چیز گذراست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

هر لحظه ، آغازی تازه است و این لحظه ، در اینجا و هم اکنون ، برای تو آغازی تازه است. این لحظه نقطه ی اقتدار است دگرگونی از همین لحظه آغاز میشود

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

آیدا علیزاده

۳۷ ◄ اشمولی پشمولی

khengoolestan_image_Mehrnaznaz_2017-06-03_20_46_47_2

*@***/*

همین الان چشماتو ببند، از ته دلت یه آرزو کن
باهمه وجود باور داشته باش که بهش میرسی
لبخند رو لبات نقش بست،نه؟
حس خوبی داشتی،نه؟
حتی فکرکردن به رؤیاهات هم شیرینه
پس آرزو کن

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

۴۷ ◄ دیری دی دینگ

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

جمله‌ی اول از جملات کوتاه انرژی مثبت

گذشته‌ات رو میتونی دوباره بنویسى ، اما می‌تونى یه کاغذ تمیز و سفید بردارى و آینده‌ات رو اون‌جورى که می‌خواى بنویسى

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دوم از جملات مثبت و پر انرژی

دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می‌‌کشه که آتیش بگیره ولی سال‌ها طول می‌کشه تا نوشته بشه

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی سوم انرژی مثبت

حال دلت که خوب باشد همه دنیا به نظرت زیباست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی چهارم از جملات مثبت از بزرگان

از برداشتن یک گام بلند نترسید ؛گاهی از یک فاصله ، یک چاله یا یک مانع ، با دو گام کوتاه نمی‌توان عبور کرد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی پنجم از جملات کوتاه انرژی مثبت

اگر خودت نخواهی، هیچ کس نمی‌تواند باعث شود احساس حقارت کنی

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی ششم انرژی مثبت

هیچ‌گاه یک روز خوب را با فکر کردن به یک دیروز بد خراب نکنید رهایش کنید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هفتم از جملات کوتاه انرژی مثبت

به خاطر بسپار… همیشه مهمترین شکست‌ها و پیروزی‌ها توی ذهن آدم‌ها شکل می‌گیره… توی ذهن آدما

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هشتم از انرژی مثبت در خانه

اندکی تأمل… با هر ظرفی به طرف دریا بروی به اندازه همان ظرف آب با خود می‌آوری

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی نهم انرژی مثبت

نگران بازی‌های دوران کودکی‌ات نباش… سال‌ها بعد آن‌ها را با فرزندانت تکرار خواهی کرد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دهم از جملات کوتاه انرژی مثبت

هیچ چیز واقعا خراب نیست…حتی ساعتی که از کار افتاده است، دو بار در روز زمان را درست نشان می‌دهد

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

آیدا علیزاده

۳۳ ◄ بیشتر و بیشترش کن

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

جہش کوانتومے
🌸🍃

یہ قانون تو فیزیڪ هست کہ مےگہ: هر ذره د‌ر حال ساطع کردن مدام انرژے از خود است

انرژے بدن من و شما قابل هدایت بہ یڪ سمت مشخص است
اگر بہ چیز مشخصے فکر کنیم انرژے ما بہ سمت اون چیز مشخص مےره
🌸🍃

خیلے وقتہا مےشہ کہ بہ کسے زنگ مےزنیم و مےگہ
چہ خوب شد زنگ زدے! داشتم بہت زنگ مےزدم
داشتم بہت فکر مےکردم
“حلال زاده اے
دل به دل راه داره
🌸🍃

نکتہء جالبش اینہ کہ من بہ محض اینکہ بہ شخص خاصے در هر جاے دنیا کہ فکر کنم انرژےهاے من بلافاصلہ بہ سمت اون حرکت مےکنہ و بلافاصلہ بہ او مےرسہ بدون سپرے شدن زمان
حتے اگہ من توے ایران و طرف مقابل توے آمریکا باشہ
🌸🍃

در فیزیک بہ این مےگن جہش کوانتومے
یعنے انرژے ما از زمان عبور مےکند
پس بہ محض اینکہ ما بہ چیزے فکر کنیم انرژے ما پیش او حاضر است

یہ وقتایے توے خیابون راه مےرے، حس مےکنے کہ یکے داره نگاهتون مےکنہ، برمےگردے مےبینے واقعا داره نگاهت مےکنہ
🌸🍃
شما چطور حس کردے کہ یکے داره نگاهتون مےکنہ؟
قبول دارین کسے کہ بہ شما نگاه مےکنہ، داره بہ شما فکر هم مےکنہ؟

انرژے اون شخص رو دریافت مےکنید و نتیجہء تحلیلے کہ مغز شما از اون انرژے مےکنہ، مےشہ حس شما
شکل پُررنگ این رو مےگن ” تلہ پاتے ” کہ آدمہا یاد مےگیرن با تبادل انرژے فکر همدیگہ رو بخونن
🌸🍃

انرژے ما مثبت و منفے مےشہ، ولے انرژے اجسام خنثے است
اگر حالمون خوب باشہ، اگر آرام باشیم، اگر مہر بورزیم، اگر لطفے کنیم، گر دعا بخونیم
انرژے ما مثبت است
🌸🍃

اگر حالمون بد باشہ، اگر غر مےزنیم، اگر بدوبےراه مےگیم، اگر عصبانے هستیم، اگر استرس داریم، اگر نگران هستیم، اگر اضطراب داریم،
انرژے ما منفے است
انرژے اجسام خنثے است، ولے انرژے انسان مےتونہ انرژے اجسام رو هم مثبت و منفے بکنہ
🌸🍃

آدمہایے کہ مثبت هستن فکرهاے خوب مےکنن و روحیہء عالے دارن انرژےشون مثبت است

آدمہایے کہ منفے هستن روحیہء داغونے دارن انرژےشون منفے است

تا جایے کہ مےتونے از آدمہاے منفے حذر کن
و تا جایے کہ مےتونے
بچسب بہ آدمہاے مثبت
🌸🍃

چرا؟
چون انرژے اونہا روے تو اثر مےگذارد
اگر آدم مثبت دیدے، بچسب بہش
اگر آدم منفے هم دیدے، در رو
چون افسرده دل، افسرده کند انجمنے را
🌸🍃

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

۳۸ ◄ بزن لایک خوشگله رو

user_send_photo_psot

*@***/*

هر دلی سازی دارد که در زندگی
به گونه ای مینوازد
گاهی شاد، گاهی غمگین
گاهی تند و گاهی آهسته

بنشین گاهی و به صدای ساز دلت
گوش بسپار، شاید نیاز به
کوک کردن داشته باشد

*♥♥♥♥*♥♥♥♥*

۳۷ ◄ اشمولی پشمولی

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

ده نشانہء اینکہ ما بہ خود احترام نمےگذاریم
🌸🍃

بہ چیزهایے بلہ مےگوییم کہ براے ما مہم نیست یا وقت انجامش را نداریم

تنہا براے اینکہ کسے را دلخور نکنیم با او موافقت مےکنیم

بہ نیاز دیگران بیش از نیاز خود بہا مےدهیم
🌸🍃

نسبت بہ انجام کارے کہ صحیح بوده احساس گناه مےکنیم زیرا دیگران نظر مخالف دارند

با نشان ندادن نقاط قوت و نقش مثبت خود از خود دفاع نمےکنیم

دایما احساس خود را مخفے نگہ مےداریم
🌸🍃

آشکارا بہ دنبال جلب توجہ دیگران هستیم

دایما سعے در خوشحال کردن دیگران داریم

خود را در احاطہء همراهان بد قرار مےدهیم

خود را براے تحت تأثیر قرار دادن دیگران،
بزڪ مےکنیم
🌸🍃

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

۳۳ ◄ بیشتر و بیشترش کن

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

تشکر کردن از خدا فقط گفتن کلمه‌ی خدایا شکرت نیست گاهی وقت‌ها باید کاری کرد، دلی را شاد کرد ، گلی را هدیه داد. مهربان بود و بخششی را تقدیم کرد برای تشکر از خدا

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 امروز، لبخندت را به کسی هدیه بده، ممکن است لبخند تو تنها درخشش نوری باشد که او در طول روز می‌بیند، گاهی اوقات فقط یک لبخند واقعی و یا یک تعریف می‌تواند روح یک نفر را تا ارتفاع جدیدی بالا ببرد، در زمان مناسب، یک کلمه محبت آمیز از یک غریبه و یا تشویق غیر منتظره از یک دوست میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند، مهربانی رایگان است اما با ارزش

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 هر صبح پلک‌هایت ، فصل جدیدی از زندگی را ورق می‌زند،سطر اول همیشه این است: خدا همیشه با ماست
پس بخوانش با لبخند. امروز، روز دیگریست فرصتی است دوباره برای تمام آنچه در ذهن داری

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

هر بامداد لبخند را به لب‌هایتان، عشق را به دل‌هایتان و همراه با ذکر دادار مهربان، رضایت و آرامش را به جان‌تان دعوت کنید تا غوطه ور شوید در دریای خوشبختی

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 صبح را زودتر از همه گنجشک‌ها آغاز می‌کنم، بیدار می‌شوم تا آشتی نسیم و برگ درختان را تماشا کنم و به همه آن‌هایی که فراموش شده‌اند، فکر کنم، بر می‌خیزم تا دروازه‌های آسمان را به روی پنجره‌های بسته زندگی بگشایم، هنوز امید در صبح‌های زمین قدم می‌زند. هنوز بوی خوشبختی را می‌شود از گلوی گلدان‌ها بویید من پر از سلام‌های تازه‌ام… تو پر از دلیل‌های تازه‌ای

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 خیلی‌ها می‌خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد به زندگی بخندند ولی نمی‌دانند که تا به زندگی نخندند به آسایش وخوشبختی نمی‌رسند خوشبختی حسی است که خود می‌توانیم تولیدش کنیم زندگی شکایت از درد و غم نیست، زندگی هزار دلیل دارد برای شاد زیستن و شکرگزاری از خالق پس تا می‌توانید شاد و شکرگزار باشید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 گلدان‌های لبخند را درحیاط چهره بگذارید، چشم‌های عاشقتان را آب بزنید، پلک‌های خسته را جارو کنید، نان تازه‌ای از سرکوچه نشاط بگیرید هرصبح، بنشینید عشق بخورید و عشق بنوشید و به خداوند و همه سلام بگوئید و سلام بشنوید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

من عاشق امروزم دیروز را که نمی‌توانم جان دوباره ببخشم، دیروز رفت… اما امیدی هست، از دیروزم درس می‌گیرم تا امروزم را بسازم، نمی‌گذارم فردا نگرانم کند
من عاشق امروزم بهترین هدیه خداوند امروز بهترین لباسم را می‌پوشم،بهترین عطرم را می‌زنم، عزیزانم را به آغوش می‌کشم تا فرصت دارم هر چه “دوستت دارم” نگفته دارم، خرج می‌کنم،من عاشق امروزم چقدر کار برای امروز دارم، باید امروزم را زندگی کنم
♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 صبح بخیر امروز برخیزید و بدرخشید روزی مملو از آرامش دوستی و موفقیت براتون آرزو می‌کنم برای آرامش تنها یک دلیل است و آن قدرشناسی و عشق به هدیه لحظه‌ها و برای نا آرامی هزاران دلیل تهی پس آرامشم را به بهایی اندک و بی مقدار نمی‌فروشم نگذار ذهنت سازنده لحظه‌های تو باشد، بگذار آن ابزاری باشد در دستان تو برای خلق خلق خیال‌های عاشقانه ، خلق لحظه‌های دوستی‌های ناب بگذار دستانت آن سرچشمه مهر و نوری باشد که همه در جستجوی آن هستند تا لبخندی در دل و دیده ترسیم کنند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

صبح، یعنی آیه‌های انتظار خورشید که اکنون به طلوع درآمده است. صبح، یعنی نوای بلند اذان، بر مناره‌های فیروزه‌ای نیایش سحر. یعنی سلام به هوایی که هدیه آسمان به تنفس ماست. یعنی سپاس از این که باز هم فرصت دیدار با شاخسار درختان و بال پرندگان، به چشم‌های ما ارزانی شده است. صبح، تجدید عهد قدیمی دل، با یاد خداست. صبح، رنگین کمان زندگی است که از دست‌های تو، به آیندگان پیش‌کش می‌شود

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

صبحتون پر از اتفاق‌های خوب و توپ و انرژی مثبت

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

آیدا علیزاده

۲۸ ◄ قر تو کمرم فراوونه ....
 • 5
 • 1,399
 • 4,106
صداقت

ZahraKhanoom
ابر

parsa_rlp پارسا _ روح الله پور
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها